Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

2017. gada oktobris - 2019. gada februāris

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā.

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 2019.gada 28.februārī publicē rakstu par IAC sagatavoto materiālu "Medijpratība skolām" un projekta noslēguma konferenci "Medijpratības perspektīva izglītībā". Lasiet šeit.

*************

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 2018.gada 15.novembrī publicē informāciju par IAC projekta gaitu, medijpratības programmām un mācību materiāliem. Lasiet šeit.

*************

Sagatavots un publicēts materiāls “Medijpratība skolām

Medijpratiba vaks

*************

Noskaties ziņu reportāžu: Baltinavas vidusskolā māca medijpratību

Dienas ziņas 2018.gada 30. septembrī. Kas ir viltus ziņa, kā atmaskot melus un neapjukt milzīgajā informācijas jūklī – šie ir tikai daži no jautājumiem, kas aktuāli ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem un jauniešiem. Lai skolēni spētu orientēties mediju vidē, Izglītības attīstības centrs īsteno īpašu projektu medijpratības mācīšanai. Projektā piedalās 16 lielākas un mazākas skolas, no tām septiņas atrodas Latgalē, tostarp, arī Baltinavā.
*************

2018.gada augustā un septembrī medijpratības semināri notika visos Latvijas reģionos. To mērķis bija iepazīstināt ar projektā sagatavoto medijpratības programmu un tās aprobācijas pieredzi pedagogus, kuri nav iesaistīti projektā “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Semināri notika septiņās vietās – Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Līvānos, Madonā, Daugavpilī un Baltinavā. Semināros kopumā piedalījās 302 dalībnieki. Pieredzes meistarklases vadīja visu 16 projekta skolu komandas. Pieredzi apguva pedagogi no 84 projektā neiesaistītām izglītības iestādēm. Kā vieslektori semināros uzstājās reģionālo mediju žurnālisti, bibliotēku darbinieki, augstskolu mācībspēki, komunikācijas speciālisti, kā arī žurnālistu profesionālo organizāciju pārstāvji.

Semināri plašākam pedagogu lokam stiprināja skolas būt par medijpratības veicināšanas centriem dažādos Latvijas novados. Citu skolu pedagogi, kas bija uzaicināti piedalīties semināros, guva ieskatu tēmā un saņēma idejas darbam ar mediju satura analīzi savās klasēs. Pieredzes tālāknodošanas semināri palīdzēja skolām izvērtēt savu pieredzi medijpratības programmas aprobēšanā, lai ar secinājumiem dalītos ar citu projekta skolu komandām, tiekoties nākamajā projekta tālākizglītības seminārā. Lasīt vairāk

Paldies visām projekta skolu komandām par atbildību semināru sagatavošanā un profesionāli augstvērtīgajām pieredzes nodarbībām!

Foto no reģionālajiem semināriem

*************

Aprīļa pirmajā pusē projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” dalībskolu komandas pulcējās uz reģionālajiem semināriem Rīgā, Līvānos un Gulbenē. Semināru mērķis bija analizēt medijpratības programmas aprobācijas gaitu skolās, kā arī apgūt jaunas programmas tēmas.

Laikā kopš projekta ievadsemināra dalībskolas aktīvi aprobējušas medijpratības materiālus. Aprobācijas analīzei bija veltīta reģionālo semināru pirmā daļa. Programmas aprobācijā visaktīvāk iesaistīti 7. līdz 12.klašu skolēni. Daļa pedagogu strādājuši arī ar jaunākiem audzēkņiem, akcentu liekot uz kritiskās domāšanas pieeju praktizēšanu. Medijpratības programmas materiāli visvairāk iekļauti klases audzinātāju stundās, sociālajās zinībās, politikā un tiesībās, valodu stundās, ģeogrāfijā un vēsturē. Programmas piedāvājumu radoši izmantojuši arī matemātikas, datorikas, informātikas, dabaszinību, bioloģijas, ekonomikas, vizuālās mākslas, mājsaimniecības, kulturoloģijas un filozofijas skolotāji. Skolēni ar matemātiskām metodēm aprēķinājuši savus mediju lietošanas ieradumus, vizuālajā mākslā izgatavojuši kolāžas un atgādnes, kas māca atpazīt viltus ziņas. Mediju satura analīzes jautājumi aplūkoti fakultatīvajās nodarbībās, bibliotekārajā stundā, CLIL metodikas stundās, kā arī projektu nedēļā. Vairāk 

Foto no semināriem

*************

"Spēks ir tajā, kas notiek galvā, nevis īkšķu radītos klikšķos"

Projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” 16 skolu komandas  1.- 3. februārī piedalījās medijpratības programmas apguves seminārā Siguldā.Semināra atklāšanā ASV vēstniecības Latvijā projektu koordinatore Inga Grīnfelde aktualizēja projekta mērķi – stiprināt demokrātiskās un transatlantiskās vērtības un atzina, ka jauniešu medijpratība veicina šo vērtību  īstenošanu darbībā. Vairāk 

*************

2018. gada februārī Siguldā uzsākam aktīvu darbu ar Latvijas skolu komandām - uz projekta Medijpratības programmas apguves pirmo  semināru no 1. līdz 3. februārim Siguldā ieradušās 16 skolu komandas. Dienaskārtībā ar mediju politiku un pratību saistītās aktualitātes: mediju politika Latvijā, Latvijas mediju vide, mediju funkcijas, sabiedriskie mediji, tradicionālie un jaunie mediju formāti, fakti un viedokļi, debates, pilsoniska žurnālistika, sociālie mediji un demokrātija, žurnālista profesija, laba žurnālistika, ziņa, kas ir labas ziņas kritēriji, viltus ziņas, attēla spēks, medijpratības vieta izglītībā, metodiskās pieejas medijpratībā kompetenču pieejas īstenošanai skolās. Vairāk 

*************

Noslēdzies  skolu konkurss līdzdalībai projektā “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Esam gandarīti par Latvijas izglītības iestāžu lielo  ieinteresētību aktualizēt medijpratības jautājumus darbā ar jauniešiem. Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku! Saskaņā ar projekta nosacījumiem un izvērtējot saņemtos pieteikumus līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 16 izglītības iestādes:

Baltinavas vidusskola 
Daugavpils 12. vidusskola
Daugavpils 9. vidusskola
Daugavpils Vienības pamatskola
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
Gulbenes 2. vidusskola
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Kuldīgas Centra vidusskola
Līvānu 1.vidusskola
Madonas pilsētas vidusskola
Riebiņu vidusskola
Rīgas 64. vidusskola
Rugāju novada vidusskola
Tukuma 2. vidusskola
Varakļānu vidusskola
Ventspils 4. vidusskola

Projekta galvenās aktivitātes: 

  • Jauniešu medijpratības programmas izstrāde;
  • Jauniešu medijpratības programmas integrēšana mācību saturā, izglītojot pedagogus un jauniešus: 16 pilotskolās, 8 semināru ciklos pedagogiem Latvijas reģionos;
  • Programmas ietekmes vērtēšana;
  • Publicitātes un ilgtspējas pasākumi;
  • Programmas un materiālu publicēšana.

Skolu konkurss līdzdalībai projektā "Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai"

Projektā aicinātas piedalīties skolas, kurām ir aktuāli stiprināt jauniešu medijpratību un kuras ir motivētas līdzdarboties projekta aktivitātēs: skolu komandu mācību semināros, medijpratības apmācību programmas ieviešanā un mācību materiālu izvērtēšanā. Līdzdalībai projektā tiks apstiprinātas 16 skolu komandas četru cilvēku sastāvā (administrācijas pārstāvis un trīs pedagogi, kuri 7.-12. klasēs darbojas ar medijpratības tematiku un kritiskās domāšanas pieeju).

Kā pieteikties

Aizpildīt skolas komandas pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit
Pieteikuma veidlapu līdz 2017. gada 5. decembrim nosūtīt uz epastu iac@latnet.lv

Skolu atlases kritēriji

Aizpildīta un līdz 5. decembrim nosūtīta pieteikuma veidlapa
Pieteikumā pamatota skolas komandas motivācija piedalīties projektā
Projektā nodrošināta visu Latvijas reģionu un dažādu izglītības iestāžu pārstāvniecība

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 20. decembrim pretendentiem elektroniski. Līdzdalībai apstiprināto skolu saraksts tiks publicēts IAC mājas lapā www.iac.edu.lv. Papildus informācija par projektu un pieteikšanos, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

Projekta komanda:

Programmas satura un metodikas ekspertes -  Ingūna Irbīte un Daina Zelmene
Projekta vadītāja - Iveta Vērse
Projekta grāmatvede -  Aija Rusiņa
Projekta asistente -  Līga Puniņa