Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

No 2021-04 līdz 2022-01 (10 mēn.)

2021.gada aprīlī IAC saņēma atbalstu  Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projekta īstenošanai, kas paredzēts biedrību, nodibinājumu, nereģistrētu iedzīvotāju grupu un pilsoniski aktīvu indivīdu spēcināšanai, sadarbību veidošanai un tīklošanai, organizāciju finanšu ilgtspējas attīstībai. Projektam piešķirtais finansējums ir 19999,06 EUR .

IAC projekta mērķis ir stiprināt IAC cilvēkresursu kapacitāti, institucionālo un finanšu ilgtspēju, popularizējot un piesaistot finanšu līdzekļus IAC pilsonisko un integrācijas programmu iedzīvināšanai Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs. Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu www.activecitizensfund.lv

********************

26/01/2022

Projekts tuvojas beigām ar  noslēguma un ilgtspējas plānošanas konferenci 21. janvāri 13.00 ZOOM platformā. Tajā tika izvērtēta projekta laikā iegūtā pieredze, plānoti ilgtspējas virzieni un aktivitātes  turpmākajai biedrības  darbībai un sadarbībai ar mērķgrupām un klientiem. Pieteikumi konferencei tika saņemti no 50 dalībniekiem, to vidū NVO pārstāvji, IAC sadarbības partneri dažādās jomās, novadu izglītības speciālisti, skolu pārstāvji un citi interesenti.  Šis ir projekta apjomīgākais pasākums.   Tajā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar IAC jauno programmu piedāvājumu, pārrunāt tā nianses, klientu vajadzības, dota iespēja iepazīt aktivitāšu piemērus, kā arī IAC aktuālos piedāvājumus programmu apguvē. Šobrīd ir aktuālas ir divas pilsoniskās izglītības programmas, uz tām izsludināta pieteikšanās.  IAC jauno programmu piedāvājumu veido sešas profesionālās pilnveides programmas - pilsoniskā izglītība, globālā izglītība, starpkultūru izglītība, kritiskā domāšana, medijpratība, valsts valoda un integrācija. 

Vairāk

Capture 2

********************

28/12/2021

Noslēgumam tuvojas projekts “Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekta aktivitātes vērstas uz IAC kapacitātes paaugstināšanu, popularizējot IAC tālākizglītības programmas  pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai. Projekts deva iespēju pārskatīt organizācijas līdzšinējo darbību un sagatavot pilnveidotu tālākizglītības kursu piedāvājumu, kas atbilst  IAC stratēģiskajiem mērķiem un veicina demokrātijas kultūru un vērtības.

Projekta aktivitāšu rezultātā, balstoties uz IAC potenciālo klientu tālākizglītības vajadzībām un IAC stratēģiskajiem mērķiem, tika aktualizētas sešas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas  profesionālās pilnveides programmas – pilsoniskā izglītība, globālā izglītība, starpkultūru izglītība, kritiskā domāšana, medijpratība, valsts valoda un integrācija. Programmu mērķauditorija ir jaunieši, jaunatnes darba organizatori, pedagogi, NVO darbinieki, valsts un pašvaldību iestāžu speciālisti un trešo valstu valsts piederīgie. Ar programmām tika iepazīstināti potenciālie IAC klienti tālākizglītības semināros, darba grupās un izmantojot e-saziņu. Vairāk

Plašāk par programmu saturu IAC mājas lapas programmu sadaļā

789101112

********************

20/08/2021

Piedalīties mācībās 2021.gadā kļuva iespējams, īstenot projektu “Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds". Tajā biedrības IAC biedriem, darbiniekiem, pasniedzējiem un sadarbības partneriem, vairāk kā 20 dalībniekiem no dažādiem Latvijas novadiem, bija iespēja iesaistīties semināros. Iepriekš apkopojot dalībnieku mācīšanās vajadzības, izkristalizējās tēmas, kas grupai aktuālas: digitālā pratība un saziņa, ideju ģenerēšana un radošā domāšana. Vairāk 

********************

20/08/2021

Augustā IAC biedriem darbiniekiem un sadarbības partneriem bija iespēja celt savu kapacitāti darbā ar informācijas vizualizācijas rīkiem un infogrammām - 19.un 20.augustā piedalījāmies seminārā "Darbs ar datiem un to vizualizācija", ko vadīja Daiga Zentele. Laikā, kad attēliem ir daudz lielāks spēks kā rakstītam tekstam, mācījāmies, kā atlasīt, organizēt un pasniegt informāciju, ko pasniedzam mūsu klientiem. "Mazāk ir labāk" - vairākkārt uzsver Daiga, virtuozi rāda iespējas, ko varam izmantot plakātu, apsveikumu, infogrammu sagatavošanā canva.com un citos rīkos. Dalībnieki novērtē sniegto iespēju: 

Paldies par ļoti saturīgi bagātu informāciju par datu vizualizēšanu. Tēma aktuāla, vēlētos to turpināt apgūt dziļāk.

Paldies par vienkāršā valodā un veidā pasniegtām - salīdzinoši sarežģītām lietām. Biju pati mēģinājusi darboties ar Canva.com - tagad ir viss daudz skaidrāks. Paldies!

Ir forši atklāt daudzus knifiņus IT programmās, kas atvieglo paveikt un bagātina ikdienas darbu ar jaunu izpildījumu.

Dizainam ir nozīme. Ļoti vērtīgi, īpašii no datu apstrādes viedokļa.

3

421

********************

15/06/2021

Jūnijā IAC komandai kopā sadarbības partneriem bija iepsēja celt profesionālo kapacitāti 2 semināros, kuros izpētījām komunikācijas un saziņas labirintus ar pasniedzēju, starptautisko attiecību speciālisti Sandru Krisbergu - Sinigoi nodarbības "Kodolīgs un motivējošs vēstījums” ietvaros (10.06.2021.) un iedvesmojāmies sapņot par nākotnes darbiem sabiedrības labā ar pasniedzēju, dizaineri Ingūnu Eleri nodarbībā “Dizaina domāšanas izmantošana profesionālās pilnveides programmu veidošanā un darbā ar klientiem” (14.06.2021.). Dalībnieku atsauksmju daudzums un kvalitāte runā: "Ja būtu iespējams, ieliktu 10+. Tāda sajūta, ka sprinta tempā dzirdēts vesels augstskolas kurss. Ļoti daudz resursu, linku, uzvārdu, kompāniju, kurus pētīt papildus.", "Neapstāties pie pirmā vieglākā risinājuma, bet būt uzņēmīgam un meklēt arvien jaunas iespējas.", "Vērtīgi. Liek aizdomāties par to, kāpēc nereti ikdienas saziņa klibo un ko var darīt, lai to nepieļautu."

Novērtējam iespēju augt!

foto 1 11.06.foto 1 15.06.foto 2 12.06.foto 2 15.06.foto 3 11.06.foto 3 15.06. 

********************

21/04/2021

2021. gada 21. aprīlī  IAC  komanda aicināja savus sadarbības partnerus uz  projekta  “IAC līdzdalība un ietekme Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” uzsākšanas semināru – diskusiju. Projekts ir būtisks pienesums organizācijas kapacitātes, darbinieku profesionālo un personīgo  prasmju stiprināšanai, īpaši ņemot vērā šo laiku un aktuālas vajadzības organizācijai un plašai Latvijas sabiedrībai.

Projekta atklāšanas pasākumā Zoom vidē piedalīsies vairāk kā 35 dalībnieki  - IAC biedri, darbinieki, saistīto jomu NVO darbinieki, pašvaldību, valsts institūciju pārstāvji, IAC sadarbības partneri -  izglītības iestāžu pārstāvji no visas Latvijas. 

foto3Kapacitate 23.04. 7 Medium

Semināra -  diskusijas  mērķis bija informēt plašāku sabiedrību par projekta uzsākšanu, mērķiem, iespējām, lai ar projekta atbalstu stiprinātu IAC kapacitāti. Dalībnieki pasākuma gaitā pārrunāja IAC mērķa grupām aktuālas tematiskās vajadzības, izvērtēja IAC esošo mācību programmu piedāvājumu, mācīšanās vajadzības, apsvēra uz mērķgrupu vajadzībām vērsta IAC saturiskā un metodiskā  piedāvājuma atjaunināšanu.

Dalībnieki aktīvi izteicās par to, kuri no IAC esošajiem tematiskajiem virzieniem būtu jāiekļauj atjaunotajā piedāvājumā jeb IAC jaunais TOP5. Šajā sarakstā nonāca medijpratības joma, domāšanas attīstīšana, globālā izglītība, sabiedrības daudzveidības aspekti un kultūru izzināšana, arī komunikācijas kultūra un iespējas, u.c. Viedokļi vēl tiks apkopoti.

Otrs būtiskākas diskusijas jautājums bija par to, ko IAC kā organizācijai vēlams mācīties jeb Sapņu saraksts. Neizbēgami mūsdienās tās ir tehnoloģijas, digitālie rīki un kā atvieglot sev dzīvi attālinātajā pasaulē, profesionāliem izglītotājiem tik būtiski, kā "sakārtot galvu" un palīdzēt to izdarīt citiem, izzināt kultūras daudzveidību un aktualitātes u.c. 

Diskusijas noslēgumā lielākā vēlēšanās bija tikties klātienē. Cerams, ka IAC būs tāda iespēja līdz projekta beigām, kad plānota projekta konference. Tomēr attālinātas mācības paver iespējas visiem dalībniekiem piedalīties arī IAC mācībās - telpa ir neierobežota. Lai mums izdodas!

********************

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

1. Vajadzību apzināšana un rīcības plāna izstrāde organizācijas efektivitātes un ilgtspējas nodrošināšanai. 
Rezultātā tiks sagatavots rīcības plāns programmu un pakalpojumu pilnveidei.

2. Izglītojošas apmācības - konsultācijas IAC darbinieku kapacitātes stiprināšanai.
Rezultātā tiks paaugstināta IAC cilvēkkapitāla kvalitāte un radīta vide ilgtermiņa izaugsmei.

3. Pakalpojumu piedāvājuma izstrāde un popularizēšana plašai Latvijas sabiedrībai.

3.1. Izveidota projekta sadaļa IAC mājaslapā un sociālajos medijos.
3.2. Projekta uzsākšanas seminārs – diskusija IAC darbiniekiem un sadarbības partneriem.
3.3. Projekta noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference.