Programmas

Starpkultūru izglītība

Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss (36 h)

Programma piedāvā interaktīvā veidā iepazīties, kā īstenot daudzkultūru izglītību skolās, veicināt starpkultūru dialogu drošā un pozitīvā saskarsmes vidē, kā stiprināt nacionālo identitāti, pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, kā sadarboties ar vietējo sabiedrību, lai veidotu atbalsta mehānismus imigrantu iekļaušanai kopienu dzīvē. Programma sniedz ieteikumus vienotas atbalsta sistēmas izveidei skolā darbā ar skolēniem, kuri nesen ieradušies Latvijā un viņu ģimenēm. Dalībniekiem tiek piedāvāti informatīvi un metodiski materiāli sabiedrības daudzveidības tematikā darbam dažādos mācību priekšmetos, audzinātāja stundās un ar dažādu vecumu skolēniem.

Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana skolu kopienās (36 h)

Profesionālās kompetences pilnveides  programma sniedz ieskatu, kā  veidot atbalsta sistēmas skolu kolektīvos un  kopienās iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos, atsedzot vērtībizglītības aktualitāti mācību un audzināšanas darbā, starpkultūru komunikācijas būtību, identitātes un piederības izaicinājumus globālajā pasaulē un līdzdalības iespējas skolās un  vietējās kopienās.

Programma ietver satura jautājumus:

  • sabiedrības daudzveidība pasaulē un Latvijā
  • identitātes un piederības izaicinājumi globālajā pasaulē
  • pedagoģiskās stratēģijas iecietības veicināšanai un diskriminācijas novēršanai
  • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga sekmēšana klases audzinātāju darbā un darbā ar skolēnu ģimenēm u.c.