Programmas

Pilsoniskā izglītība

Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības stiprināšanai (36 h)

Programma veidota jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības stiprināšanai un  paaugstinās programmas dalībnieku kompetences demokrātisko vērtību, pilsoniskās līdzdalības, starpkultūru dialoga un integrācijas jautājumu īstenošanai  audzināšanas darbībā.  Dalībnieki apgūs kritiskās domāšanas metodiskās pieejas pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru izglītības  aktivitāšu īstenošanai skolās un vietējās kopienās. 

Programmas saturs:

  • Pilsoniskās līdzdalības iespējas skolā, vietējā kopienā un valsts dzīvē.
  • Pilsoniskās vērtības un kompetenču pieeja mācību saturā.
  • Skolas loma jauniešu iesaistē atbildīgā Latvijas nākotnes veidošanā. Skolas uzdevumi, gatavojoties Latvijas simtgadei.
  • Pedagoģiskās stratēģijas un resursi dažādības vadībai, starpkultūru dialoga jautājumi skolas vidē. Skolu prakse pilsoniskās līdzdalības veicināšanā.