Programmas

Globālā izglītība

Jauniešu kompetenču pilnveide efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē (24 h)
Dalībnieki gūs izpratni par globālās izglītības (GI) aktualitāti un satura pamatjautājumiem: globalizācija, ilgtspējīga attīstība, savstarpējā mijiedarbība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, informēts, aktīvs un atbildīgs pilsonis u. c. Tiks atbalstītas un stiprinātas jauniešu vispārcilvēciskās vērtības un attieksmes – cieņa un atbildība pret sevi un citiem cilvēkiem un viņu tiesībām, aktīva līdzdalība labākas un taisnīgākas pasaules veidošanā. Dalībnieki apgūs GI aktivitāšu plānošanas un īstenošanas metodiku, paplašinās izpratni par GI aktivitāšu organizēšanu ārpus skolas, iesaistot plašāku sabiedrību un stiprinot vietējo kopienu lomu pasaules norisēs. Programmas apguves rezultātā tiks stiprināta jauniešu turpmākā sadarbība GI un paaugstinātas jauniešu līderības prasmes.

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide globālajā izglītībā (36 h)
Programmas dalībnieki iegūs izpratni par globālās izglītības (GI) aktualitāti, mērķiem un integrēšanas iespējām dažādos mācību priekšmetos un ārpusklases pasākumos. Dalībnieki paplašinās izpratni par mācību priekšmetu standartos noteiktajiem GI satura jautājumiem – cieņu pret daudzveidību un citu cilvēku tiesībām, dzīves kvalitāti, cilvēkdrošību, plašsaziņas līdzekļu lomu viedokļu veidošanā u.c. Dalībnieki apgūs GI metodiku, būs ieguvuši izpratni par GI aktivitāšu īstenošanas iespējām ārpus skolas, iesaistot plašāku sabiedrību.