Programmas

Kritiskā domāšana

Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā (36 h)

Programmas ietvaros piedāvājam pedagogiem pilnveidot  kritiskās domāšanas (KD) iespēju izmantošanu mācību un audzināšanas procesā, lai veidotu izglītojamiem 21.gadsimta kompetences, sekmētu sabiedrības daudzveidības izpratni un saliedētas sabiedrības veidošanos. Programmas ietvaros iekļautas daļas no caurvijkompetencēm, kuras tiek plānots ieviest jaunajā satura reformā - problēmu risināšanas un kritiskās domāšanas, mediju pratības, sadarbības, līdzdalības  kompetenču attīstīšana.

Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana (24 h)
Programma piedāvā pedagogiem attīstīt prasmes, kā organizēt un vadīt mācību procesu, kurā vecāko klašu skolēni mācās domāt kritiski un pilnveido savu mācīšanās prasmi. Iekļauts darbs ar materiālu vidusskolēniem „Kritiskās domāšanas pamati”, kas palīdz attīstīt skolēnu prasmes domāt patstāvīgi, analizēt un vērtēt informāciju un notikumus dažādos kontekstos, definēt un risināt problēmas, pieņemt alternatīvus viedokļus, veidot pamatotus argumentus, pieņemt lēmumus. Kursā tiek piedāvāts saturs un aktivitātes, kas attīsta skolēnu lasīšanas kompetenci un domāšanas prasmes, organizējot uz problēmu risināšanu balstītu mācību procesu, attīstot prasmi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un kontekstiem.

Domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa organizācija un izvērtēšana (36 h)
Programma piedāvā iespēju skolām veidot un organizēt mācību procesu, kurā skolēni kļūst par praktiskiem domātājiem un domājošiem praktiķiem, piedāvājot aktivitātes, kas attīsta domāšanas prasmes, organizējot uz problēmu risināšanu balstītu mācību procesu, izvērtējot moderno tehnoloģiju lietošanas efektivitāti, akcentējot formatīvās vērtēšanas lomu mācīšanās procesā.
Programmas autori iesaka, kā veidot un parādīt skolas tēlu sev un sabiedrībai, lai ieinteresētu vecākus izvēlēties šo mācību iestādi sava bērna izglītošanai, plānojot un izvērtējot mācību procesu, pilnveidojot skolas izglītības programmas, piedāvājot pieredzi, kā vecākus informēt par skolas darbību.