21.gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība

21.gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība

Šajā vasarā turpinām sadarbību ar British Council un rīkojam Vasaras skolu pedagogiem, lai veicinātu līdzdalību, sadarbību un vienotību - prasmes, kas 21.gadsimā būtiskas katram no mums, kā arī jauniešiem, kuri šobrīd mācās. 

Vasaras skola tika organizēta projekta "21.gadsimta prasmes - līdzdalība, sadarbība, vienotība" ietvaros. Vasaras skolas mērķis ir pilnveidot pedagogu personīgās un profesionālās kompetences izglītojamo izziņas, kritiskās domāšanas un informācijpratības sekmēšanai dažādās mācību jomās un audzināšanas darbā, apkārtējās vides izzināšanas, līdzdalības un sadarbības prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu vērtībās balstīta 21. gadsimta izglītības procesa vadīšanu.

http://youtu.be/TQlEUA46kxc

Vasaras skolas saturiskās līnijas bija veidotas ap projekta nosaukumā iekļautajiem atslēgas vārdiem līdzdalība, sadarbība, vienotība, atsedzot tos visā daudzveidībā un mudinot domāt par šiem jēdzieniem no visdažādākajiem redzes leņķiem. Četru dienu programma pakāpeniski piedāvāja aizvien dziļāk ielūkoties pašiem sevī, savā ikdienas darbā un attiecībās ar līdzcilvēkiem – skolēniem, kolēģiem, ģimenes un kopienas locekļiem un visiem citiem tuvākā un tālākā areālā. Dalībnieki bija aicināti domāt par tādiem lielajiem dzīves stūrakmeņiem kā piederības izjūtu, kas veidojas, apzinoties un izprotot kopīgus mērķus; vienotību, kas kļūst spēcīgāka nevis esot visiem vienādiem, bet saskatot resursu un spēku tieši pieredzes un viedokļu dažādībā; sadarbību, kuras gaitā katrs pievieno kopīgajai lietai savas stiprās puses, un līdzdalību, piedaloties kopīgā labuma veidošanā, iestājoties par taisnīgumu un sistēmiskiem risinājumiem. Vairāk par vasaras skolu lasiet Aijas Tūnas sagatavotajā rakstā. Foto 

IAC vasaras skola 2018 vaaks2 

Vasaras skolas gaitā tās dalībnieces, strādājot skolu komandās, fiksēja iegūtās idejas un pieredzi, lai noslēgumā izveidotu savu tālākās darbības plānu, akcentējot vērtīgākos un stimulējošos ieguvumus un iespējas tos sasaistīt ar jaunajā mācību gadā veicamajiem uzdevumiem mācību un audzināšanas darbā kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Krājumā piedāvājam izvilkumus no dalībskolu paustajām atziņām un plāniem, kas, mēs ceram, var iedvesmot un palīdzēt arī citu Latvijas skolu pedagogiem, kā arī mudināt uz tālāku saziņu un sadarbību starp skolām, ar IAC un citiem iesaistītajiem ekspertiem un institūcijām. Lasīt. 

Vasaras skolas programmas “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” saturiskās jomas:

  • Efektīvas komandas veidošana un darbība: mērķi, līdzdalība, lomas un sadarbības mehānismi, komunikācija
  • Kritiskā domāšana pieeja informācijas ieguvei un apstrādei, sadarbības prasmju sekmēšanai un sabiedrības daudzveidības izpratnei
  • Kultūras kompetences potenciāls sabiedrības saliedēšanā un integrācijā
  • Sevis iepazīšana un mūsdienīgas pašvadības tehnikas efektīvākai un veiksmīgākai darbībai
  • Piederības un vietas izjūta, to loma personiskās un valstiskās identitātes veidošanā
  • Pilsoniskās līdzdalības iespēju daudzveidība: saturs un metodes
  • Medijpratības aktualitāte un būtība, loma un ietekme mūsdienu pasaulē

Vasaras skolā piedalījās skolu komandas no šādām skolām: 

Babītes vidusskola
Balvu Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Brocēnu vidusskola
Ikšķiles vidusskola
Ilūkstes 1. vidusskola
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
Jaunogres pamatskola
Jaunsilavas pamatskola
K.Dāvida pamatskola
Līvānu novada Vakara (maiņu)vidusskola
Ogres 1. vidusskola
Pastendes pamatskola
Pelēču pamatskola
Rīgas 19. vidusskola
Rīgas 33.vidusskola
Rīgas 72. vidusskola
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola
Rīgas Pilsētas sākumskola
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Salas vidusskola
Salgales pamatskola
Tumes vidusskola
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
Zasas vidusskola

Projekts tiek īstenots ar British Council atbalstu.