Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei

Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei

2019. gada 1. janvāris – 2020. gada 30. jūlijs

Projekta  „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” mērķis stiprināt dažādu jomu speciālistu  zināšanas kultūru daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot spēju īstenot trešo valstu pilsoņu* integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Projekta vispārīgais mērķis - līdzdalība ilgtspējīgas koordinācijas sistēmas izveidē un darbībā, kas veicina trešo valstu pilsoņu atbalstu un integrāciju Latvijā.

LV karog2

Projekta galvenā aktivitātes ir 30 stundu izglītojošas  starpkultūru komunikācijas un sadarbības kursa programmas  organizēšana un norise 180 dažādu jomu speciālistiem Rīgā, Pierīgā un dažādos Latvijas reģionos, kas sniedz publiskā un privātā sektora pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem un integrācijas padomdevēju praktikumi -  diskusijas par veiksmēm un izaicnājumiem saskarsmē ar trešo valstu pilsoņiem.

Aicinājums pieteikties starpkultūru izglītības programmā

Aicinām pieteikt dalībniekus apmācību programmai starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem. Programma tiek īstenota Izglītības attīstības centra (IAC) projekta „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros. Programmā aicināti piedalīties sociālie darbinieki, policisti, pedagogi, veselības aprūpes speciālisti, PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālisti, mediju darbinieki un citi valsts un pašvaldību iestāžu, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvji.

Lai pieteiktu grupas izveidi jūsu pašvaldībā, lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Ivetu Vērsi (t.67503730, iveta.verse@latnet.lv).

Saskaņā ar PMLP datiem pašlaik Latvijā dzīvo aptuveni 75 tūkstoši trešo valstu pilsoņu*. Valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, pedagogiem, uzņēmējiem un citu jomu pārstāvjiem savā profesionālajā darbā aizvien vairāk nākas saskarties ar cilvēkiem, kuri nesen apmetušies uz dzīvi Latvijā. Tomēr prakse liecina, ka speciālistu zināšanas un saskarsmes iemaņas darbā ar citu kultūru pārstāvjiem ir nepietiekamas. Tas apgrūtina komunikāciju un kavē kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu. Lai uzlabotu situāciju, ES fondu programmas ietvaros Izglītības attīstības centrs īsteno projektu „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei.” Projekta mērķis ir stiprināt dažādu jomu speciālistu zināšanas kultūru daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot spēju īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā.

Apmācību programmas tēmas:

- globalizācijas procesi un migrācija, trešo valstu pilsoņi Latvijā,
- starpkultūru saskarsme un komunikācija, kultūru kompetence,
- juridiskais ietvars darbam ar trešo valstu pilsoņiem, mediju loma.

Apmācībā tiks kombinētas teorētiskas un praktiskas nodarbības, būs iespēja iepazīties ar dažādu jomu speciālistu pieredzi pakalpojumu sniegšanā trešo valstu piederīgajiem, kā arī veidot dalībnieku profesionālajam profilam atbilstošas savstarpējā atbalsta grupas.

Apmācību programma tiek īstenota Latvijas reģionos, sākot ar 2019.gada februāri. Līdzdalība programmā ir bez maksas. Dalībnieki saņem sertifikātus par kursa apguvi. Programmas apjoms ir 30 stundas. Konkrēti apmācību datumi tiek saskaņoti ar ieinteresētajām pašvaldībām. Grupu skaits ir ierobežots. 

Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” (Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 108 195,76 eiro.

Par projektu Starpkulturu komunikacija