Aktuālie projekti

Satikt

Projekta norise: 2023. gada janvāris – 2024. gada septembris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2023. gada janvārī  uzsāk īstenot projektu “Satikt”  2023.LV/NVOF/MAC/104/19. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

Lasīt tālāk

Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

Projekta norise: 01.10.2022.- 31.03.2024.

Izglītības attīstības centrs iniciējis šo projektu ar mērķi  paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci cilvēktiesību jomā un uzlabot pedagogu dažādības vadības prasmes, savukārt  jauniešu auditorijā  - paaugstināt izpratni par cilvēktiesībām un līdzdalības aktivitāti lēmumu pieņemšanā skolas dzīvē.   

Lai sasniegtu mērķi, projektā tiks organizētas izglītojošas un radošas aktivitātes: 1) izpēte par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju 10 skolās un kopienās, 2) mācību programmas sagatavošana cilvēktiesību kompetences veicināšanai izglītības vidē, 3) mācību semināru cikls 10 skolu pedagogiem un jauniešiem, 4) mācību materiālu aprobācija skolās, 5) radošās iniciatīvas - kultūru tikšanās, 6) iecietības kalendārs - skolu iniciatīvu pieredzes apkopojums.

Lasīt tālāk

SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt nākotnei Latvijā

Projekta norise: 01/08/2023 - 31/01/2026

Izglītības attīstības centrs turpina darbu ar trešo valstu valsts piederīgajiem, organizējot latviešu valodas kursus un sarunu valodas klubus.

Projekta “SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt kotnei Latvijā” Nr.PMIF/13.2./2023/1/02 mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kursus un sarunu valodas klubus trešo valstu pilsoņiem, paplašinot latviešu valodas apguves iespēju pieejamību un pielāgojot tās dažādu grupu vajadzībām. Projekta 30 mēnešos plānots organizēt latviešu valodas mācības (120 stundu apjomā) 33 grupām klātienē un attālināti un sarunu valodas klubus dažādiem valodas prasmes līmeņiem (A un B).

Lasīt tālāk

Atbalsts izaugsmei

Projekta norise: 01/12/2023 - 30/06/2024

Projekta "Atbalsts izaugsmei" (2023.LV/NVO_UKR/17) mērķis ir pilnveidot  Ukrainas civiliedzīvotāju (tai skaitā jauniešu), kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, zināšanas un prasmes integrācijai Latvijas sabiedrībā, sniedzot  praktiskus  un psiholoģiskā atbalsta pasākumu,  un  nodrošinot latviešu valodas mācību nepārtrauktību augstākos valodas prasmju līmeņos kā pamatu sociālekonomiskajai integrācijai  un iespēju  izaugsmei Latvijas sabiedrībā.

Projekts "Atbalsts izaugsmei" tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Nevalstisko organizāciju pasākumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam programmas ietvaros, programmas  mērķis ir atbalstīt NVO darbības turpināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā, tajā skaitā finansējot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumus pie valsts robežas. Programmas  finansējums pieejams no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības  (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP līdzekļiem.

Kopš 2022.gada aprīļa IAC ir aktīvi darbojies atbalsta sniegšanā vairāk kā 450 Ukrainas civiliedzīvotājiem, tajā skaitā jauniešiem, piesaistot finansējumu, lai nodrošinātu viņiem iespēju mācīties valodu, iepazīt Latviju, iekļauties sabiedrībā un izglītībā.

Lasīt tālāk

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Projekta norise: 2022.gada jūnijs - 2022.gada decembris

Līguma Nr. 2023.LV/LVUKR/01 un Līguma Nr. 2022.LV/LVUKR/18

No 2023.gada marta Izglītības attīstības centrs turpina latviešu valodas nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros kursanti varēs apgūt latviešu valodu gan pamata (A1), gan nākamajos līmeņos. 

2022.gada jūnijā Izglītības attīstības centrs uzsāka latviešu valodas kursu nodarbību organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šo kursu ietvaros, kursanti varēja apgūt latviešu valodu A1 līmenī 120 stundu apjomā attālināti vai klātienes grupās (Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8), un kopš 2022.gada oktobra arī A2 līmenī.

Programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot latviešu valodas mācības pieaugušajiem vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā, visos Latvijas reģionos. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Lasīt tālāk