21.gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība

21.gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība

Šajā vasarā turpinām sadarbību ar British Council un rīkojam Vasaras skolu pedagogiem, lai veicinātu līdzdalību, sadarbību un vienotību - prasmes, kas 21.gadsimā būtiskas katram no mums, kā arī jauniešiem, kuri šobrīd mācās. 

Vasaras skola tiek organizēta projekta "21.gadsimta prasmes - līdzdalība, sadarbība, vienotība" ietvaros. Vasaras skolas mērķis ir pilnveidot pedagogu personīgās un profesionālās kompetences izglītojamo izziņas, kritiskās domāšanas un informācijpratības sekmēšanai dažādās mācību jomās un audzināšanas darbā, apkārtējās vides izzināšanas, līdzdalības un sadarbības prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu vērtībās balstīta 21. gadsimta izglītības procesa vadīšanu.

Vasaras skolā būs iespēja piedalīties 25 skolu komandām no visas Latvijas. 

Vasaras skolas rogrammas “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” saturiskās jomas:
 Efektīvas komandas veidošana un darbība: mērķi, līdzdalība, lomas un sadarbības mehānismi, komunikācija
 Kritiskā domāšana pieeja informācijas ieguvei un apstrādei, sadarbības prasmju sekmēšanai un sabiedrības daudzveidības izpratnei
 Kultūras kompetences potenciāls sabiedrības saliedēšanā un integrācijā
 Sevis iepazīšana un mūsdienīgas pašvadības tehnikas efektīvākai un veiksmīgākai darbībai
 Piederības un vietas izjūta, to loma personiskās un valstiskās identitātes veidošanā
 Pilsoniskās līdzdalības iespēju daudzveidība: saturs un metodes
 Medijpratības aktualitāte un būtība, loma un ietekme mūsdienu pasaulē

Projekts tiek īstenots ar British Council atbalstu.