Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai

Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai

2020. gada augusts - 2021. gada jūnijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada augusta līdz 2021. gada jūnijam īsteno projektu “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai” (“Tools in Media education for Schools and Society”).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sagatavojot pedagogus medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā un veicinot jauniešu medijpratību. Projekta ietvaros tiek izstrādāta 36 h pedagogu profesionālās pilnveides programma “Ceļvedis medijpratībā”.

 

Aicinām pedagogus pieteikties jaunā programmā “Ceļvedis medijpratībā”!

Izglītības attīstības centrs  (IAC) sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā  piedāvā atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā - 36 h profesionālās pilnveides programmu kritiskajā domāšanā un medijpratībā. Programmas aktuālais saturs tiks apgūts dalībniekiem ērtā un pieejamā veidā, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim. Klātienes ievadseminārs Rīgā šī gada 12. novembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a.  Pieteikšanās un papildus informācija pa telefonu 67503730 vai rakstot iac@latnet.lv . Vairāk

***************

Programmas mērķauditorija ir pedagogi un skolu administrācija. Programmas apguve notiek, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas.

Programmas saturu veido četri moduļi – skolotāju modulis, divi skolēnu moduļi – iesācējiem un padziļinātai apguvei, kā arī modulis darbam ar vecākiem un plašāku sabiedrību. Skolotāju modulī īpaša uzmanība pievērsta medijpratības vietas un iespēju analīzei jaunajā mācību satura plānojumā, kā arī dažādiem metodiskiem paņēmieniem efektīvai satura apguvei. Skolēnu moduļos piedāvāti diferencēti mācību uzdevumi dažādiem skolēnu vecumposmiem un izpratnes līmeņiem. Vecākiem domātajā modulī piedāvātas idejas vecāku sapulcēm un nelielu interešu klubu nodarbībām, kuras palīdzēs vecākiem pašiem drošāk orientēties mediju pasaulē, kā arī labāk izprast to mediju telpu, kuras dalībnieki ir viņu bērni.

Programmas aktualitāti nosaka vairāki apstākļi. Pirmkārt, pedagogiem nepieciešams metodisks un saturisks atbalsts jaunā mācību satura un pieejas īstenošanai, kas paredz aktīvāku saikni starp mācībām klasē un problēmu risināšanu mainīgās reālās dzīves situācijās, kā arī pamatīgāku skolotāju savstarpējo sadarbību, cenšoties padarīt mācīšanos jēgpilnu un efektīvu. Otrkārt, pieaugot maldinošas un pretrunīgas informācijas daudzumam publiskajā telpā, aizvien nepieciešamākas kļūst kritiskās domāšanas un mediju analīzes prasmes. Treškārt, darbojoties sociālo tīklu žurnālistikas laikmetā, mediju satura veidošanas iemaņas kļūst par ikviena cilvēka ikdienas vajadzību.

Turklāt skola kā vietējās kopienas centrs un viedokļu veidotāja ir nozīmīga  izglītošanās platforma plašākai vietējai sabiedrībai - skolēnu ģimenes locekļiem un citiem aktīviem iedzīvotājiem. Tāpēc viens no projekta virzieniem ir stiprināt skolas kā tālākizglītības centra iespējas vietējā sabiedrībā.