Pirmie semināri Rīgas izglītotājiem par starpkultūru dialoga sekmēšanu multikulturālās skolu kopienās

Pirmie semināri Rīgas izglītotājiem par starpkultūru dialoga sekmēšanu multikulturālās skolu kopienās

29/03/2017

Reaģējot uz dalībnieku iesūtīto vajadzību izpētes anketām, izstrādāja 24 stundu profesionālās pilnveides programmu “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās”, un 22. un 24. martā 40 Rīgas pilsētās izglītotāji sāka to apgūt divās paralēlajās grupās. Programmas saturā ir iekļautas tēmas: vērtībizglītības aktualitāte mācību un audzināšanas darbā; starpkultūru komunikācija; identitātes un piederības izaicinājumi globālajā pasaulē; globālo procesu ietekme izglītībā; līdzdalības iespējas skolās un vietējās kopienās; pedagoģiskās stratēģijas daudzveidības izpratnei un saliedēta kolektīva veidošanai; metodiski resursi tēmu padziļinātai apguvei; aktivitātes skolās: no plānošanas līdz īstenošanai.

Izglītības attīstības centra (IAC) projekta komanda martā uzsāk aktīvu darbu projektā „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos”. Projekta ekspertes Ingūna Irbīte un Daina Zelmene š.g. februārī un martā, reaģējot uz dalībnieku iesūtīto vajadzību izpētes anketām, izstrādāja 24 stundu profesionālās pilnveides programmu “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās”, un 22. un 24. martā 40 Rīgas pilsētās izglītotāji sāka to apgūt divās paralēlajās grupās. 

Programmas saturā ir iekļautas tēmas: vērtībizglītības aktualitāte mācību un audzināšanas darbā; starpkultūru komunikācija; identitātes un piederības izaicinājumi globālajā pasaulē; globālo procesu ietekme izglītībā; līdzdalības iespējas skolās un vietējās kopienās; pedagoģiskās stratēģijas daudzveidības izpratnei un saliedēta kolektīva veidošanai; metodiski resursi tēmu padziļinātai apguvei; aktivitātes skolās: no plānošanas līdz īstenošanai un citas.

Programmas apguve plānota divos semināros un labās prakses meistarklasēs. Pēc katra semināra dalībnieki apgūto aprobēs ar savu skolu kopienu grupām – pedagogiem, skolēniem, vecākiem u.c. Aprobācijas secinājumi tiks analizēti un projekta noslēgumā tiks iestrādāti projekta metodiskajā pieredzes materiālā. Foto no semināriem šeit.

Programmas dalībnieki ir ar atšķirīgu pieredzi un pārstāv gan vispārizglītojošās izglītības iestādes, gan profesionālās skolas, pirmskolas, augstskolas, neformālās izglītības centrus. Tas liecina projekta tēmu aktualitāti un vajadzību ikdienas darbā.

Dalībnieku atziņas pēc pirmajiem semināriem:

Ļoti aktuālas tēmas, plaši, daudzpusīgi un lietderīgi metodiskie materiāli, profesionāls tēmu izklāsts, patika aktīvās darba formas.

Ļoti patika pieredzes apmaiņa, kas rosināja pārdomas.

Patika, ka esam tik dažādi, dzīva diskusija, laba sadarbība.

Kaut kas jau notiek mūsu skolā, vēl saredzu vairākas attīstības perspektīvas.

Bija iespējas izvērtēt jaunas aktuālas tēmas un ieviest praksē.