Aicinām apgūt starpkultūru profesionālās kompetences pilnveides programmu Rīgā

Aicinām apgūt starpkultūru profesionālās kompetences pilnveides programmu Rīgā

05/11/2019

Aicinām apgūt  profesionālās kompetences pilnveides  programmu

„Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”

Programmas mērķis ir stiprināt dažādu jomu speciālistu zināšanas kultūru daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot spēju īstenot trešo valstu pilsoņu* integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā.

Programmā aicināti piedalīties sociālie darbinieki, pedagogi, veselības aprūpes speciālisti, policisti, PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālisti, mediju darbinieki un citi valsts un pašvaldību iestāžu, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvji un citi interesenti.

Programmas saturs:

  • Globālo procesu izpausmes Latvijā, migrācija
  • Trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās tendences: Latvijas tiesību normas un prakse
  • Kā mediju veidotā realitāte ietekmē sabiedrības uzskatus un vērtības
  • Identitāte un mijiedarbība. Kāpēc esam tādi, kādi esam? Kā kultūra mūs veido?
  • Kas nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo
  • Sociālo prasmju pilnveide dažādības izpratnē
  • Komunikācijas loma un ietekme starpkultūru saskarsmē
  • Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība
  • Resursi tālākai padziļinātai tēmas apguvei

 

Norises vieta: Izlītības attīstības centrs, Dzirnavu iela 34 a-8, Rīga

Norises laiks:  2019. gada 28. novembris, 10. decembris, 2020. gada8.janvāris, 23. janvāris un 5. februāris no 10.00 - 17.00

Interesentus aicinām pieteikties līdz š.g.19.novembrim, rakstot iac@latnet.lv vai  zvanot  pa tālruni 67503730. Vietu skaits ierobežots!

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par 30 h profesionālo pilnveidi.

Vairāk informācijas par projektu IAC mājas lapā http://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

 

Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” (Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu
LearningLatvian3