Domu apmaiņa integrācijas padomdevēju praktikumos

Domu apmaiņa integrācijas padomdevēju praktikumos

19/06/2019

6. jūnijā Jēkabpilī un 11. jūnijā Jelgavā notika integrācijas padomdevēju praktikumi. Tajos projekta dalībnieki tikās, lai dalītos pieredzē darbā ar trešo valstu pilsoņiem un diskutētu par trešo valstu pilsoņu iekļaušanu sabiedrības dzīvē.

Pirmais praktikums tika organizēts ar mērķi veicināt sadarbību to profesionāļu starpā, kas jau pirms vairākiem mēnešiem apguvuši  projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālajai izaugsmei” programmu, veicināt labās prakses pārnesi, rosināt diskusijās par veiksmēm un izaicinājumiem un rast efektīvus risinājumus, kā koordinēt un īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos.

Atskatoties uz integrācijas kursiem, dalībnieki atzina, ka kursu programma ir rosinājusi pārdomas un attieksmes maiņu par jautājumiem, kas saistīti ar dažādības pieņemšanu. Ne visiem savā profesionālajā darbībā ir tieša saskare ar cilvēkiem, kas Latvijā ieradušies uz dzīvi no citām valstīm, tomēr programma palīdzējusi gūt izpratni par pārmaiņu procesiem pasaulē un Latvijā, par to, kā nākotnē reaģēt uz dažādām situācijām, kas saistītas ar trešo valstu pilsoņu integrēšanu sabiedrībā.

Kursu nodarbībās apgūtās aktivitātes par stereotipu atpazīšanu, dažādības iepazīšanu, saskarsmi ar citādo u.c. izmantotas praksē, strādājot ar citiem integrācijas jomas speciālistiem un trešo valstu pilsoņiem.  Vairākas aktivitātes bijušas noderīgas  skolās, mācot jauniešiem starpkultūru saskarsmes jautājumus. Dalībnieki lietojuši gan piedāvātos interneta resursus tēmas dziļākai izpētei, gan prezentāciju materiālus, gan arī metodes darbam ar dažādām mērķauditorijām, sarunājoties par migrācijas tematiku, globalizāciju, saskarsmi, mediju lomu viedokļu veidošanā u.c. Jēkabpilī tika atzīmēts, ka tikšanās ar lektoru - mērķa grupas pārstāvi Dž. Stīlu vairākus cilvēkus iedvesmoja apmeklēt Daugavpils teātra izrādi, kurā viņš ir iesaistīts, jo tas sniedz dziļāku ieskatu projekta izvirzītajos jautājumos.

Ar programmas materiāliem un projekta idejām ir iepazīstināti kolēģi dažādos kolektīvos, piemēram, pašvaldību institūcijās, skolotāju metodiskajās komisijās, klases audzinātāju sanāksmēs, konferencēs, Krievu nacionālās kultūras biedrībā u.c. nevalstiskajās organizācijās. Līdzās tam diskusijas risinājušās arī ar draugiem un ģimenes lokā.

Jēkabpilī lektores S. Zalcmanes vadītā nodarbībā tika diskutēts, kāpēc reizēm ir grūti saprasties ar citu kultūru pārstāvjiem un kādi šķēršļi kavē saprašanos.  S. Zalcmane sniedza ieteikumus, kas būtu jāņem vērā, piesaistot darbā tulku. Dalībnieki atzina, ka bija noderīgi uzzināt, kā nepieciešamības gadījumā piesaistīt tulku un  kas jāņem vērā strādājot ar tulkiem.

6

Jelgavā praktikumu vadīja lektores M. Dango un  S.  Zankovska - Odiņa, notika diskusijās par veiksmēm un izaicinājumiem pēc programmas apguves par  trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumiem dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos. Dalībniekiem bija iespēja  papildināja zināšanas par saskarsmi  starpkultūru psiholoģiskajiem aspektiem, kā arī padziļinātāk izzināt, kāpēc cilvēki vairāk paļaujas  uz medijiem nekā uz savu pieredzi un zināšanām, un  ko un kā cilvēki  gribētu redzēt medijos par citas kultūras pārstāvjiem. Pēc nodarbības dalībnieki atzina, ka bija vērtīgi nostiprināt un atsvaidzināt zināšanas un prasmes darbā ar mediju informāciju, un atzinīgi novērtēja praktiskos  uzdevums sadarbības veicināšanai.

Pēc pirmā Integrācijas padomdevēju praktikuma tika apkoptas dalībnieku pieredzē balstītas idejas par būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai efektīvi sniegtu pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem. Izskanējušās domas: pirms tikšanās jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk informāciju par trešo valstu pilsoņiem un valsti, no kuras viņi ieradušies; jābūt ieinteresētam, laipnam  un pozitīvi noskaņotam; jābūt zināšanām par to, kā organizēt atbalsta pasākumus iebraucējiem; jābūt zināšanām par tiesiskajiem jautājumiem; jāspēj pasniegt informāciju trešo valstu pilsoņiem saprotamā valodā un veidā, kā arī jāspēj paskaidrot, kur iegūt informāciju par citiem jautājumiem, kas interesē iebraucēju; jābūt elastīgam un ieinteresētam sadarboties un  risināt situāciju; jāspēj uzdot pareizos jautājumus un saklausīt atbildes, kā arī spēt saprast, kādā veidā palīdzēt.

Projekta īstenotāju komanda izvērtē praktikumu norisi  un  plāno turpmākās projekta aktivitātes.  

Foto no  Integrācijas padomdevēju praktikuma  Nr.1

Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” (Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu
LearningLatvian3