Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai

Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai

2022.gada augusts - 2023.gada maijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2022. gada augusta līdz 2023. gada maijam īsteno projektu “Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai” (“Critical thinking for strengthening democratic principles”).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas principus Latvijas pilsoniskās sabiedrībā.  Projekta ietvaros tiek izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides programma un materiāli "Kritiskā domāšana demokrātijas principu un sabiedrības drošības stiprināšanai".

Programmas mērķauditorija ir pedagogi, skolu administrācija un jaunieši. Programmas apguve notiek, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas.

Programmas saturs un metodika. Tālākizglītības programma “Kritiskā domāšana (KD) demokrātijas principu un sabiedrības drošības stiprināšanai” tiks sagatavota atbilstoši jaunajiem izglītības standartiem, kas paredz kompetencēs balstītas pieejas ieviešanu. Programmas kritiskās domāšanas metodika un stratēģijas  tiks apgūtas caur aktuāliem programmas satura blokiem  par pilsoniskās sabiedrības, sociālās iekļaušanas un citu demokrātiskas sabiedrības principu stiprināšanu; demokrātiju digitālajā laikmetā; privātuma un tiesiskuma nozīmi; drošu uzvedība tiešsaistē; propagandas  un dezinformācija jautājumiem; uzskatu un vārda brīvību u.c.

IAC projekta komanda  un eksperti projekta gaitā sadarbosies ar   eksperti no ASV Tessa Jolls, Center for Media Literacy President.

Projekta aktivitātes:

  1. Programmas un materiālu izstrādāšana, ekspertu konsultācijas. 2022. gada augusts – novembris.
  2. Programmas dalībnieku apzināšana  (40 dalībnieki no Latvijas izglītības iestādēm).  2022. gada novembris - decembris
  3. Programmas apguve  pilotēšana Latvijas skolās, ekspertu konsultācijas. 2023. gada janvāris -  marts.
  4. Programmas prezentācija un ilgtspējas pasākumi. 2023. gada aprīlis – maijs.

Projekta komanda:

Iveta Vērse - projekta koordinatore
Daina Zelmene un Ingūna Irbīte - programmas satura un metodikas eksperti
Tessa Jolls – projekta eksperte/ konsultante no ASV Medijpratības centra www.medialit.org

--------------------------------------- 

Pedagogiem pieejama jauna kritiskās domāšanas programma

2023. gada aprīlī IAC komanda noslēdz ASV vēstniecības Latvijā finansētu projektu “Kritiskā domāšana (KD) demokrātijas principu stiprināšanai”. Projekta ietvaros izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides programma kritiskajā domāšanā, kuru apguvuši un darbā ar skolēniem izmēģinājuši vairāk nekā 40 skolotāji visā Latvijā. Šobrīd jaunā KD programma iekļauta IAC aktuālajā kursu piedāvājumā un pieejama interesentiem gan 36h apjomā, gan izvēloties atsevišķus satura moduļus.

Kritiskās domāšanas pieeja un tai atbilstošas mācīšanās stratēģijas izglītībā ir nemainīgi aktuālas, bet pašlaik interese par KD sniegtajām iespējām pieaugusi īpaši. Strauji mainīgā pasaule likusi skolām pārskatīt gan veidus kā mācām un mācāmies, gan izglītības programmu saturu, gan  vērtības, kurās mācību saturs ir balstīts. Tādēļ saprotama bija skolotāju lielā interese iesaistīties IAC projektā “Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai”, kurā kritiskās domāšanas metodika piedāvāta caur vērtībās balstītu saturu par aktuālām sabiedriskām norisēm. Ne mazāk nozīmīgi dalībniekiem bija arī tas, ka kursu programma izstrādāta atbilstoši jaunajiem izglītības ietvara dokumentiem.

36h pedagogu profesionālās pilnveides programma veidota no sešiem moduļiem. Katra moduļa apjoms ir sešas akadēmiskās stundas. 1.modulis sniedz ieskatu kritiskās domāšanas teorētiskajos aspektos, 2.modulis veltīts kritiskās domāšanas metodiskajai pieejai, 3.modulis - darbam ar tekstu un informācijas resursiem, 4.modulis - daudzveidīgai jautāšanai un diskusiju metodikai, 5.modulis - kooperatīvās mācīšanās metodikai, 6.modulis - kritiskās domāšanas izmantošanai radošuma un rakstīšanas veicināšanai. Kursu materiāli veidoti, izmantojot izglītības pētījumus un jaunākās teorētiskās pieejas pedagoģijā.  Programmu izstrādājušas IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte. Programmas izstrādi konsultējusi  Medijpratības centra (ASV) prezidente Tessa Jolls (www.medialit.org).   

Projekta ietvaros šī gada februārī un martā, kombinējot klātienes un attālinātas darba formas, programmu apguva 45 pedagogi no dažādiem Latvijas novadiem. Viņu vidū bija skolotāji kas strādā ar dažādu vecumposmu skolēniem un pārstāv visas mācību satura jomas, kā arī pilda klases audzinātāju un izglītības metodiķu pienākumus. Šo daudzveidīgo pieredžu pārstāvniecība bija izšķiroši būtiska, pilotējot programmu skolās. Pedagogu sniegtā atgriezeniskā saite lieti noderēja gan citiem kolēģiem, lai paplašinātu redzējumu par materiālu pielietošanas iespējām, gan programmas veidotājiem, lai reaģētu uz dalībnieku aktuālajām vajadzībām. Kopumā programmas pilotēšanas nodarbībās iesaistījās 2245 skolēni no skolām visos Latvijas reģionos. Visbiežāk programmas materiāli noderējuši darbā ar vecākā pamatskolas posma audzēkņiem un vidusskolēniem sociālās un pilsoniskās jomas, valodu jomas, kultūras izpratnes jomas priekšmetos un klases audzinātāju darbā. Vislielāko pedagogu interesi izpelnījušās programmā piedāvātās dažādās kooperatīvās mācīšanās un diskusiju metodes, grafiskie organizētāji, daudzveidīgi paņēmieni darbam ar tekstu un attēliem.

Programmas aktualitāti apliecina arī projektā tieši neiesaistīto pedagogu lielā interese stiprināt savu kapacitāti KD jomā. Projekta dalībnieki ar programmas materiāliem iepazīstinājuši 450 citus pedagogus savu novadu skolās, izmantojot daudzveidīgus profesionālās pilnveides formātus - pedagoģiskās sēdes, metodisko apvienību sanāksmes, metodiskās dienas un konferences.

Šobrīd projektā izstrādātā KD programma pieejama interesentiem visā Latvijā. Programmu iespējams apgūt gan pilnā apjomā, gan, kombinējot moduļus atbilstoši kursu grupu saturiskajām vajadzībām un laika iespējām. KD metodes programmā tiek apgūtas praktiski “soli pa solim”, tiek sniegti ieteikumi mācību procesa plānošanai un materiālu adaptēšanai dažādiem skolēnu vecumposmiem. Kursu dalībnieki mācību laikā saņem darba lapas, tekstus (literārus, zinātniskus u.c.), vizuālus materiālus un nodarbību prezentācijas. Programmas noslēgumā pedagogi iegūst saskaņotas apliecības par profesionālo pilnveidi.

Ieinteresētās pašvaldības un skolu administrāciju par programmas īstenošanas iespējām aicinām sazināties ar IAC pa telefonu 26335521 vai rakstot iac@latnet.lv.

Ieskats programmas dalībnieku atbildēs uz jautājumu: “Ko Jūs teiktu pedagogam, kurš vēl tikai apsver iespēju piedalīties šajos kursos?”:

  • Kursi ir lieliska iespēja stiprināt savu kapacitāti kritiskās domāšanas metodikā. Tiek iegūtas noderīgas idejas, kā mācīt kritiski vērtēt dažādus avotus, apkopot informāciju, attīstīt skolēnu radošumu. Ļoti noderīgi uzzināt, kā ar skolēniem runāt par vērtībām un ieinteresēt sekot sabiedrībā aktuālām norisēm.
  • Ne tikai ieteiktu, bet liktu apmeklēt, jo bez KD metodēm un paņēmieniem nav iedomājama mūsdienīga mācību stunda.
  • Ļoti nepieciešams profesionālās pilnveides kurss visiem pedagogiem visās izglītības pakāpēs un satura jomās.
  • Noteikti piedalīties, jo kursus vada praktiķes.
  • Kursi ir ļoti vērtīgi un praktiski, daudzpusīgs pielietojums gan savā mācību priekšmetā, gan sadarbojoties ar kolēģiem un arī ar skolēnu vecākiem.

Paldies ASV vēstniecībai Latvijā par finansiālo atbalstu un visiem projekta dalībniekiem par aktīvo un profesionālo iesaisti!

--------------------------------------- 

Pirmie KD  programmas apguves semināri

Foto no semināra

IAC jaunajā  profesionālās pilnveides programmā “Kritiskās domāšanas (KD) pieejas un stratēģijas mācību procesa efektivitātei un aktuālu sabiedrisko norišu izpratnei” akcents tiek likts uz metodiskajām pieejām darbā ar jauniešiem dažādos vecumposmos, dažādās satura jomās, jo KD ir izšķiroša nozīme un nosacījums gan indivīda, gan  domājošas sabiedrības veidošanā. 

IAC  projekta komanda 2023. gada februārī uzsāka   šis programmas semināru ciklu ar vairāk kā  45  Latvijas pedagogiem.  Programmā iesaitējušies dalībnieki no dažādām  Latvijas izglītības iestādēm no Rīgas (6), Vidzemes (9), Kurzemes (8), Latgales (7) un Zemgales (2).

Programmu dalībnieki apgūst  kombinētā modelī klātienes un attālinātās nodarbībās divās grupā.

Pirmie klātienes semināri notika Rīgā, IAC biroja telpās  3. un 9. februārī. Programmas apguves semināros dalībnieki  pilnveido profesionālo kompetenci kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu pilnveidotajā izglītības saturā un audzināšanas darbā. Programmas apguve notiek interaktīvā veidā, dalībniekus iesaistot diskusijās, informācijas analīzē, argumentācijā,  lēmumu pieņemšanā. IAC ekspertu vadībā dalībnieki saņem saturisku un metodisku atbalstu skolēnu domāšanas prasmju, informācijas analīzes prasmju, lēmumu pieņemšanas prasmju pilnveidošanai, strādājot ar  sabiedrības aktuālajās norisēs balstītiem metodiskiem mācību uzdevumu piemēriem darbam ar jauniešiem,  apgūst praktiskus paņēmienus, kā īstenot mācīšanos iedziļinoties. Dalībnieki tiek iepazīstināti ar daudzveidīgiem KD veicinošiem metodiskiem paņēmieniem, izvērtē un analizē to pielietošanu dažādās mācību jomās. Pēc katra semināra dalībnieki plāno mācību uzdevumus un stundas un aprobēs apgūtās KD metodes.  Programmas apguves un aprobācijas gaitā  februārī un martā plānota daudzveidīga dalībnieku pieredžu apmaiņa.

Dalībnieku atsauksmes pēc pirmajiem klātienes semināriem, atbildot uz jautājumu, kuri semināra satura jautājumi bija noderīgākie:

Nebiju aizdomājusies par KD teorētisko pamatu, tas bija interesanti, ir ko padomāt.
- Atgādināt sev, kas ir KD no teorētiskā skatu punkta.
- Kā tradicionālos uzdevumos ielikt mūsdienu sabiedrībā noderīgas lietas (skolēniem noderīgas).
- Konkrētu metožu izspēlēšana praktiski.
- Kā rīkot debates. Refleksija - kā apkopot to, ko skolēni ir iemācījušies.
- Guvu atziņu, ka piedāvātā metodika ir adaptējam, kā arī izmantojama visdažādāko mācību satura jautājumu apguvē.
- Kā rīkot debates. Refleksija - kā apkopot to, ko skolēni ir iemācījušies.
- Stundas plānošanas modeļi, diskusijas metode, citādāks skatījums uz kooperatīvās mācīšanās metodēm.
- Sapratu, ka neatkarīgi no mācāmās jomas, ja ir labi metodiskie paņēmieni, tad var strādāt ar prieku un jēgpilni.
- Ļoti daudz ideju gan savu mācību priekšmetu mācīšanā, gan arī tālāk šīs pieredzes nodošanā saviem kolēģiem.

--------------------------------------- 

Jauna kritiskās domāšanas programma 

Domāšana, tāpat kā lasīšana, rakstīšana, runāšana un klausīšanās, ir process. To nevar iemācīt atrauti no konteksta, no vispārējā izglītības procesa vai ikdienas dzīves. Kritiskajai domāšanai ir  svarīga loma   mācību procesa efektivitātes veicināšanā un aktuālu sabiedrisko norišu izpratnes veidošanā.

Izglītības attīstības centra (IAC) eksperti 2022. gadā, sadarbojoties ar konsultanti Tessu Jolls no ASV Medijpratības centra, Latvijaspedagogiem ir izstrādājuši jaunu  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Kritiskās domāšanas pieejas un stratēģijas mācību procesa efektivitātei un aktuālu sabiedrisko norišu izpratnei” (36 h).

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci kritiskās domāšanas pieejas izpratnē un praktiskā īstenošanā mācību un audzināšanas darbā, izmantojot daudzveidīgas mācīšanās stratēģijas.

2023. gada janvārī IAC aicina pieteikties 40  Latvijas pedagogus programmas apguvei un aprobācijai savās izglītības iestādēs februārī un martā. Programmu vadīs IAC satura un metodikas ekspertes Ingūna Irbīte un Daina Zelmene.

Programmas saturā iekļautas tēmas par kritiskās domāšanas iespējām mācību un audzināšanas darbā un sabiedrībā aktuālu norišu izpratnes veidošanā; metodiskās pieejas darbam ar tekstu un daudzveidīgiem informācijas avotiem; darbs ar grafiskajiem  organizētājiem un ranžēšana; argumentācijas prasmes, jautāšana un diskusiju metodika; kooperatīvā mācīšanās un citas.

Programma īstenošanas pieejas tiks balstītas  teorētiskās  un praktiskās nodarbībās, un interaktīvā metodikā. Dalībnieki saņem prezentācijas, darba lapas un citus mācību materiālus.

Programmas mērķauditorija ir pedagogi un skolu administrācija. Programmas apguve tiek organizēta divās paralēlajās grupās,  kombinējot klātienes un attālinātās darba formas.  Programmas apjoms – 36 h (klātienes un attālināti semināri – 20 h, patstāvīgais darbs materiālu aprobācijā - 16h).

Programmas apguves semināri

1. grupai

   2. grupai

3. februārī no 10.00 - 15.00       (klātienē, IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8)

16. februārī no 14.30 - 17.15   (attālināti, zoom platformā)

-  divas reizes martā attālināti, zoom platformā (datumi tiks precizēti)

9. februārī no 10.00 - 15.00       (klātienē, IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8)

24. februārī no 14.30 - 17.15   (attālināti, zoom platformā)

-  divas reizes martā attālināti, zoom platformā (datumi tiks precizēti)

--------------------------------------- 

Ekspertu tikšanās 2022. septembrī

IAC projekta komanda Iveta Vērse, Daina Zelmene un  Ingūna Irbīte  8. septembrī tikās Zoom konsultācijā ar eksperti  Tessu Jolls, lai pārrunātu programmas veidošanas galvenos aspektus, kas balstīsies KD  metodikā un  praktiskajās aktivitātēs: situāciju un dilemmu izvērtēšanu, prognozēšanu; diskusijas; lēmumu pieņemšana; interneta un citu mediju materiālu analīze u.c Tika pārrunāts, ka programmā tiks iekļautas tēmas skolotāju zināšanu pilnveidei satura jautājumos un veidoti  metodiskie atbalsta materiāli kritiskās domāšanas pieejas ieviešanai klasē. Materiāli tiks sagatavoti dažādu vecuma grupu skolēniem un daudzveidīgai izmantošanai dažādu mācību priekšmetu stundās un izglītojošā darbā, aktualizējot propagandas un dezinformācijas paņēmienu atpazīstamību publiskajā telpā un sniedzot ieteikumus skolotājiem, kā stiprināt demokrātiskās vērtības.

Foto no ekspertu konsultācijas:

20

17