Projekta rezultātu apkopojums noslēguma konferencē

Projekta rezultātu apkopojums noslēguma konferencē

26/01/2022 / Ievietoja: IAC

Projekts "Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā" tuvojas beigām ar  noslēguma un ilgtspējas plānošanas konferenci 21. janvāri 13.00 ZOOM platformā. Tajā  tika izvērtēta projekta laikā iegūtā pieredze, plānoti ilgtspējas virzieni un aktivitātes  turpmākajai biedrības  darbībai un sadarbībai ar mērķgrupām un klientiem. Pieteikumi konferencei tika saņemti  no 50 dalībniekiem, to vidū NVO pārstāvji, IAC sadarbības partneri dažādās jomās, novadu izglītīb speciālisti, skolu pārstāvji un citi interesenti.  Šis ir projekta apjomīgākais pasākums.   Tajā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar IAC jauno programmu piedāvājumu, pārrunāt tā nianses, klientu vajadzības, dota iespēja iepazīt aktivitāšu piemērus, kā arī IAC aktuālos piedāvājumus programmu apguvē.

Šobrīd ir aktuālas ir divas pilsoniskās izglītības programmas, uz tām izsludināta pieteikšanās.  IAC jauno programmu piedāvājumu veido sešas profesionālās pilnveides programmas - pilsoniskā izglītība, globālā izglītība, starpkultūru izglītība, kritiskā domāšana, medijpratība, valsts valoda un integrācija. 

Kopumā projekts deva iespēju pārskatīt organizācijas līdzšinējo darbību un pilnveidot  piedāvājumu, kas atbilst  IAC stratēģiskajiem mērķiem, veicina demokrātijas kultūru un vērtības. Tāpat tajā bija iekļauti pasākumi, kas pulcināja IAC sadarbības partnerus un piesaistīja jaunus iepazīt biedrības piedāvātās aktualitātes.

Projekta sākumposmā tika noskaidrots nozares ekspertu viedoklis par IAC tālākizglītības pasākumu piedāvājumu, programmu saturu un mācību organizēšanu. Piesaistīto valsts iestāžu, pašvaldību un NVO tālākizglītības pasākumu īstenošanas eksperti kā prioritāro un paplašināmo tematiku izcēla kritisko domāšanu, medijpratību, vērtībizglītību un starpkultūru izglītību. Līdztekus tika veikts esošo programmu analīze atbilstoši IAC stratēģisko mērķu prioritātēm un potenciālo klientu gaidām.

attels www3www 2

Būtiska aktivitāte kapacitātes celšanā projekta ietvaros bija IAC biedru, darbinieku sadarbības partneru mācības, kas ietvēra digitālās pratības un saziņas, digitālās vides komunikācijas, problēmu risināšanas, perspektīvu maiņas, ideju ģenerēšanas un radošās domāšanas tēmas. Tās tika aktualizētas mācību semināros: “Kodolīgs un motivējošs vēstījums”, “Dizaina domāšanas izmantošana profesionālās pilnveides programmu veidošanā un darbā ar klientiem”, “Darbs ar datiem un to vizualizācija”.

Projekta rezultātu apkopojošās konferences dalībnieki vērtē, ka dalība konferencē bija noderīga vai ļoti noderīga. Izvērtējumos lasāmi arī ieteikumi, kas IACam noderēs turpmākajai pilnveidei:

Sasniegt pēc iespējas plašāku mērķauditoriju un informēt par IAC piedāvājumu, kas ir ļoti aktuāls un sekmē jaunā izglītības satura apguvi. Īopaši nozīmīgi, ka tiek piedāvāti praktiskas rīcības rīki un metodes. Izaicinājums, kā aizsniegt tās izglītības iestādes, kuras līdz šim nav  iesaistījušās un neizmanto piedāvājumu, kurš ir ļoti elastīgi kombinējams un piemērojams katrai iestādei atbilstoši tās vajadzībām.

Turpināt uzturēt tikpat augstu kvalitāti, prasmīgi diversificējot piedāvājuma saturu un formu, kā pašreiz.

Iespējams, skatīties, kā varētu veidot profesionālās kompetences pilnveidi saskaņā ar izglītības satura mācību jomām.

Varbūt jūsu ideju vēstnešus iesūtīt skolās, kuras nav jūsu sadarbības partneri?

Paldies par iespēju piedalīties un saņemt aktuālu informāciju, tikties ar pieredzes bagātiem un ieinteresētiem kolēģiem. Vērtīga arī šādā konferences formātā bija prakstiska un uz pārdomām rosinoša darbošanās ("Pilsoniskuma pēda").

Active citizens fund

Projektu ”Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.