Noslēgusies programmas “Ceļvedis medijpratībā apguve”

Noslēgusies programmas “Ceļvedis medijpratībā apguve”

24/05/2021

Kā ieviesta programma

2021. gada maijā noslēgusies pedagogu tālākizglītības programmas “Ceļvedis medijpratībā” apguve un aprobācija. Programma tika sagatavota, balstoties uz aktuālajām vajadzībām gan sabiedrībā kopumā, gan arī izglītības jomā ar mērķi paaugstināt jauniešu, pedagogu un plašākas sabiedrības spēju orientēties informācijas telpā, atpazīt maldinošu informāciju, vienlaicīgi ievērojot runas brīvību un atbildīgu mediju lietošanu.

Programma izstrādāta kā atbalsts pedagogiem gan darbam klasēs ar dažādu vecumu, zināšanu un prasmju skolēniem, gan arī darbam ar citiem pedagogiem profesionālās pilnveides pasākumos un  ar skolēnu vecākiem un plašāku sabiedrību.

Lai stiprinātu pedagogu profesionālo kompetenci, programmu uzsākot, tika izvērtēta medijpratības vieta pilnveidotajā kompetenču pieejā balstītajā izglītības saturā izglītības standartos un programmās un  sniegts ieskats pētījumu rezultātos par sabiedrības medijpratību un mediju lietošanas ieradumiem.    

Programmas apguve tika uzsākta klātienes semināros, bet epidemioloģiskās situācijas dēļ tālākizglītības semināri notika tiešsaistē, dalībniekiem iepazīstoties ar medijpratības tematikas teorētiskajiem un pedagoģiskajiem pamatjautājumiem, saņemot uzdevumu aprakstus darbam ar skolēniem, darba lapas, prezentācijas, metodiskus atbalsta materiālus un daloties pieredzē par to, kā veicies programmas ieviešanā. Būtisks programmas ieviešanas solis bija medijpratības aktivitāšu īstenošana un aprobēšana savās skolās un atgriezeniskās saites sniegšana programmas veidotājiem pēc katra programmas apguves semināra, lai turpinātu programmas pilnveidošanu. Šāda pieeja – medijpratības jautājumu teorētiska apguve apvienojumā ar praktisku programmas ieviešanu skolās, nodrošināja jauniešu un plašākas sabiedrības mediju lietošanas prasmju pilnveidošanu.

Programma aprobēta skolēniem no 1. - 12. klasei, vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes skolās un  skolās ar dažādu mācību valodu, pamatskolās un vidusskolās, skolās dažādās Latvijas vietās. Tā izmantota klases audzināšanas stundās un  dažādos mācību priekšmetos, visvairāk sociālās un pilsoniskās, valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  jomu mācību priekšmetos. Medijpratības aktivitātes izmantotas interešu izglītības aktivitātēs, žurnālistu pulciņos, karjeras izglītībā, valsts aizsardzības mācības nodarbībās, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādē, skolas mājaslapas satura veidošanā u.c. aktivitātēs.

Ar programmas materiāliem iepazīstināti kolēģi savās un citās novadu  skolās, metodiskajās apvienībās, skolotāju sanāksmēs, administrācijas apspriedēs. Vairāki skolotāji metodiskos materiālus  izmantojuši vadot atklātās stundas, demonstrējot savas profesionālās prasmes pedagogu kvalifikācijas apliecināšanai. Programmas materiāli aprobēti radoši un daudzveidīgi izmantojot tiešsaistes rīkus.

Kā veidota programma

Pirmie trīs programmas moduļi veidoti un aprobēti darbā ar skolēniem, visas aktivitātes izstrādātas, ievērojot pēctecību un pakāpenisku pieeju, virzoties no medijpratības pamatzināšanām uz dziļākas izpratnes veidošanu. Uzsākot programmas ieviešanu skolās, skolēni apguva mediju izglītības pamatzināšanas un pamatprasmes, piemēram, mediju pamatjēdzienus, mediju analīzes pamatjautājumus, iepazinās ar pētījumiem par bērnu un jauniešu mediju lietošanas ieradumiem, vērtēja savus mediju lietošanas ieradumus, iepazinās ar žurnālistikas un sabiedrisko attiecību atšķirībām, mācījās atšķirt faktus un viedokļus medijos u.c. Secīgs aktivitāšu turpinājums bija uzdevumi, kas māca vērtēt vizuālu informāciju, atpazīt maldinošu informāciju un propagandu, sagatavot intervijas, veidot savu mediju saturu, vērtēt informācijas sniedzēja mērķus u.c. Reaģējot uz sociālo mediju lomas pieaugumu, būtiska programmas daļa bija šajā tematikā, piemēram, sociālo mediju veidi un raksturojums, digitālā identitāte, sociālo mediju loma u.c. Programmā tika ietvertas arī tēmas, kas prasa dziļākas prasmes un zināšanas par sabiedriskajiem medijiem un reklāmu, par  medijiem un politiku, par simboliem karikatūrās u.c.

Ceturtais programmas modulis tika sagatavots, izmantojot atšķirīgu pieeju, jo tas paredzēts darbam ar vecākiem un citiem pieaugušajiem. Šajā modulī ietvertas aktivitātes, kas palīdz skolotājiem virzīt sarunas ar vecākiem par to, kādus medijus lieto ģimenēs, kā vecāki var būt mūsdienīgi sociālo mediju pārzinātāji, kā vecāki var gudri atbalstīt bērnu aktivitātes interneta medijos, kā vecāki var veicināt bērnu interesi par notiekošo sabiedrībā u.c.

Kādas atziņas gūtas pēc programmas īstenošanas

Skolotāji izvērtējuši savu medijpratību, būtiski paaugstinājuši savu izpratni tēmā un pedagoģisko kapacitāti medijpratības integrēšanā mācību un audzināšanas darbā.     Materiāli skolotājiem bijuši noderīgi pilnveidotā kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanā - skolotāji atzīst, ka programma būtiski mazinājusi slodzi, gatavojot mācību nodarbības atbilstoši jaunajiem izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām medijpratības tematikā.

Skolās notikusi secīga medijpratības tēmu apguves plānošana un ieviešana. Vairāki skolotāji izveidojuši kolēģu domubiedru grupas, lai kopīgi īstenotu nodarbību ciklus medijpratībā vairākos mācību priekšmetos. Vairākās skolās nākotnē plānots medijpratību īstenot interešu nodarbībās.

Uzdevumi, kas saistīti ar mediju satura veidošanu, veiksmīgi izmantoti, lai paaugstinātu ne tikai skolēnu medijpratību, bet arī lai veicinātu skolas atpazīstamību un skolas tēlu sabiedrībā, sagatavojot informāciju skolas avīzēs, mājaslapā un citos vietējos medijos.

Programmas aktivitātes mērķtiecīgi adaptētas dažādu vecumposmu skolēniem arī attālinātā mācību procesā, pie tam uzdevumu saturu bijis iespējams elastīgi pielāgot daudzveidīgām mācību situācijām. Programmas uzdevumi palīdzējuši  arī attālinātā procesā skolēniem aktīvi līdzdarboties, vērtēt un pašiem veidot savu mediju saturu.

Skolotāji atzīst, ka iesaistot skolēnus diskusijās par sabiedrībā notiekošo, par dezinformāciju, par mediju lietošanas ieradumiem un digitālo identitāti, izdevies labāk izprast skolēnu intereses. Mācot par aktuālajām norisēm sabiedrībā, izdevies stiprināt skolēnu prasmi vērtēt notiekošā cēloņus, kritiski analizēt avotus un informāciju. 

Skolotāji paaugstinājuši savu kapacitāti vecāku medijpratības stiprināšanā, rosināta diskusija sabiedrībā par skolas un vecāku sadarbības nepieciešamību medijpratības kontekstā.

Programmas izstrādātāji ir gandarīti par skolotāju aizrautību medijpratības stiprināšanā skolēniem, kolēģiem un plašākai sabiedrībai. 

 

ML5 png kopijaML1ML4 kopijaML2 kopija

IAC īstenots projekts “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai” (Tools in Media education for Schools and Society).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.