Uzsākta programmas “Ceļvedis medijpratībā” aprobācija skolās

Uzsākta programmas “Ceļvedis medijpratībā” aprobācija skolās

29/12/2020

IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte izstrādājušas  pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Ceļvedis medijpratībā”, kura piedāvā atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā  kritiskajā domāšanā un medijpratībā. Programma sastāv no četriem moduļiem, kuri aptver plašu mērķadresātu loku – pedagogus, skolēnus ar dažādiem zināšanu līmeņiem, kā arī plašāku sabiedrību, tajā skaitā skolēnu vecākus un ģimenes.

Kopš 2020. gada oktobra programmu apgūst vairāk kā 100 izglītības jomas profesionāļi no dažādiem Latvijas reģioniem un dažāda profila izglītības iestādēm. Programmas apguve notiek skolotāju semināros un  aprobācijas aktivitātēs uz vietām, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas.

29. oktobrī pirmie programmu uzsāka apgūt 26 dalībnieki Vidzemes grupā,  30. oktobrī notika ievadseminārs 27 Latgales grupas dalībniekiem, 12. novembrī mācības uzsāka 27 Rīgas grupas dalībnieki un 26. novembrī - 25 Kurzemes grupas dalībnieki. Dalībnieki  pārstāv 40 izglītības iestādes – vispārizglītojošās pamatskolas un vidusskolas, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, pašvaldību izglītības pārvaldes, Jaunsardzes darbu. Pedagogi strādā ar skolēniem no pirmsskolas līdz vidusskolas posmam un pārstāv visas mācību satura jomas, kā arī audzināšanas jomu un dažāda profila izglītības metodiskās struktūras.

Ievadsemināros dalībnieki iepazinās ar  programmas kopējo ietvaru, īstenošanas metodēm un kalendāro plānu, kā arī apguva pirmo programmas moduli. Modulis  atsedz kritiskās domāšanas un medijpratības iespējas jaunajā mācību saturā, piedāvā daudzveidīgus metodiskos paņēmienus efektīvai satura apguvei, kā arī uzdevumus, kas īpaši adaptēti darbam ar skolēniem attālinātajā mācību procesā.  Katrs programmas dalībnieks saņem moduļa materiālu komplektu papīra un/vai elektroniskā formātā – tekstus, uzdevumus, darba lapas, prezentācijas, informatīvus apkopojumus par medijpratības tematikas klātbūtni izglītības dokumentos, mācību resursu sarakstu u.c.

20201029 114152 Medium320201029 102310 Medium6

Novembrī un decembrī gan klātienes, gan attālinātā formā notikusi moduļa materiālu aprobācija dalībnieku pārstāvētajās izglītības iestādēs. Programmas eksperti metodiski un saturiski atbalstījuši aprobācijas dalībniekus, sniedzot konsultācijas tiešsaistē, telefoniski un e-pastā. Pirmā semestra noslēgumā saņemtā atgriezeniskā saite no projekta dalībniekiem liecina, ka programmas materiāli bijuši noderīgi klases audzinātāju nodarbībās un dažādu mācību priekšmetu stundās. Visplašāk moduļa uzdevumi izmēģināti valodu jomas un sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetos. Materiāli pielietoti arī vairāku mācību priekšmetu integrētajās stundās. Izmantotas arī tādas mazāk tradicionālas darba formas kā Jaunsardzes nodarbības, mācību priekšmeta valsts aizsardzības mācība stundas, pagarinātās dienas grupas nodarbības, ikmēneša nodarbības “Kas notiek pasaulē?”, fakultatīvā stunda “Izzini pasauli”. Komentējot aprobācijas gaitu, dalībnieki augsti novērtējuši medijpratības sniegtās plašās iespējas vērtībizglītības un caurviju prasmes kritiskā domāšana un problēmu risināšana īstenošanā, ko aktualizējusi kompetenču pieeja mācību saturā. Metodisko kopu sanāksmēs, pedagoģiskajās sēdēs un metodiskajās dienās ar programmas materiāliem iepazīstināti citi skolu kolēģi. Programmas dalībnieki demonstrējuši augstu profesionalitāti, adaptējot moduļa materiālus dažādiem skolēnu vecumposmiem un mācāmajiem priekšmetiem. Attālināto mācību situācijā lietošanai gatavie moduļa materiāli ļāvuši pedagogiem ietaupīt laiku un dažādot mācību darba formas, piepildot tiešsaistes stundas ar jēgpilnu saturu. Par lielākajiem izaicinājumiem medijpratības jautājumu apguvē pedagogi uzskata skolēnu motivācijas trūkumu sekot līdzi aktuālām sabiedrības norisēm un nekritisku ļaušanos dezinformācijai un sazvērestības teorijām. Vairāki programmas dalībnieki atzīmējuši, ka īpaši vērtīga ir programmā radītā iespēja interesanti un daudzveidīgi sarunāties ar skolēniem par “karstiem” sabiedrības dienaskārtības tematiem – notikumiem Baltkrievijā, ar covid-19 saistītajiem ierobežojumiem un sabiedrības reakcijām uz tiem u.c.

Decembrī pedagogi saņēmuši otro programmas moduli, kura aprobācija skolās turpināsies otrajā semestrī. Atsaucoties uz dalībnieku vēlmēm, otrā moduļa saturā īpaši domāts par jaunākā vecumposma skolēniem un skolēniem bez priekšzināšanām mediju tematikā. Modulī iekļautas spēles un rotaļuzdevumi, kā arī darbošanās ar attēliem vizuālās lasītprasmes veicināšanai. Metodisku un saturisku atbalstu moduļa izmantošanā dalībnieki arī turpmāk saņems regulārās tiešsaistes konsultācijās.

Zoom fotoIMG 20201030 WA0002IMG 20201030 WA0004IMG 20201030 WA0005

Programma “Ceļvedis medijpratībā” tiek īstenota ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu.