Mācāmies latviešu valodu ar prieku!

Mācāmies latviešu valodu ar prieku!

17/02/2017

Aija Kalve, projekta pedagoģiskā vadītāja

No šī gada janvāra sešas grupas projektā ,,Dzīvoju Latvijā- mācos latviešu valodu’’ mācās latviešu valodu. Tas ir salīdzinoši īss laika periods valodas apguvē, taču pietiekams laiks, lai konstatētu, kāda ir dalībnieku motivācija apgūt latviešu valodu un cik efektīvi ir uzsāktas mācības.

Uzsākot mācības, dalībniekiem tika jautāts, kādēļ viņi izvēlējušies apgūt latviešu valodu? Kursantu motīvus mācīties latviešu valodu visbiežāk nosaka nepieciešamība un vēlme sazināties latviešu valodā (minēts 80 reizes), nokārtot atestācijas eksāmenu (minēts 65 reizes), atrast darbu (minēts 50 reizes) un iesaistīties kultūras dzīvē (minēts 43 reizes). Daži dalībnieki atzīst, ka latviešu valodas prasmes nepieciešamas, lai varētu palīdzēt bērniem mācībās, iesaistītos sarunās ar pirmsskolas pedagogiem un vecākiem, kā arī patstāvīgi varētu iepazīt Latviju. Visi intervijas dalībnieki atzina, ka ar nepacietību gaida kursu uzsākšanu.

Pēc visu grupu apmeklēšanas februārī, tika secināts, ka motivācija mācīties latviešu valodu dalībniekiem joprojām ir augsta, to lielā mērā nodrošina latviešu valodas nodarbību kvalitāte. Latviešu valodas pasniedzējas nodarbībās mērķtiecīgi izmanto dažādus metodiskos paņēmienus (spēles, diskusijas, prezentācijas, video/audio materiālus, mūzikas ierakstus) un darba organizācijas formas, lai mācībās iesaistītos visi dalībnieki. Nodarbībās valda pozitīvs mikroklimats un jūtama dalībnieku vēlme iesaistīties. Pozitīvs mācīšanās aspekts ir skolotāju realizētā diferencētā pieeja, kas nodrošina katra grupas dalībnieka vajadzības valodas apguvē.

Pārrunās pēc nodarbībām dalībnieki atzīst: ,,Man patīk nodarbības, jo ik reizes iegūstu jaunus materiālus’’, ,, Nāku ar prieku, jo ir interesantas nodarbības’’, ,, Mēs te draudzīgi dzīvojam un mācāmies’’, ,, Es uzzinu daudz jauna’’, ,, Es mācos mācīties’’, ,,Es jau varu atbildēt uz jautājumiem’’. Tika uzklausītas arī citas atbildes, kurās dalībnieki uzsvēra, ko mācījušies, kā jūtas un kāpēc ir jānāk uz nodarbībām. Tomēr pats svarīgākais ir tas, ka šie cilvēki latviešu valodu mācās ar prieku!

 

LearningLatvian3
Projekts (Nr.PMIF/6/2016/1/02) tiek īstenots no 2016.gada 15.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.