Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai

Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai

2022.gada augusts - 2023.gada maijs

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2022. gada augusta līdz 2023. gada maijam īsteno projektu “Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai” (“Critical thinking for strengthening democratic principles”).  Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas principus Latvijas pilsoniskās sabiedrībā.  Projekta ietvaros tiek izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides programma un materiāli "Kritiskā domāšana demokrātijas principu un sabiedrības drošības stiprināšanai".

Programmas mērķauditorija ir pedagogi, skolu administrācija un jaunieši. Programmas apguve notiek, kombinējot klātienes un neklātienes darba formas.

Programmas saturs un metodika. Tālākizglītības programma “Kritiskā domāšana (KD) demokrātijas principu un sabiedrības drošības stiprināšanai” tiks sagatavota atbilstoši jaunajiem izglītības standartiem, kas paredz kompetencēs balstītas pieejas ieviešanu. Programmas kritiskās domāšanas metodika un stratēģijas  tiks apgūtas caur aktuāliem programmas satura blokiem  par pilsoniskās sabiedrības, sociālās iekļaušanas un citu demokrātiskas sabiedrības principu stiprināšanu; demokrātiju digitālajā laikmetā; privātuma un tiesiskuma nozīmi; drošu uzvedība tiešsaistē; propagandas  un dezinformācija jautājumiem; uzskatu un vārda brīvību u.c.

IAC projekta komanda  un eksperti projekta gaitā sadarbosies ar   eksperti no ASV Tessa Jolls, Center for Media Literacy President.

Projekta aktivitātes:

  1. Programmas un materiālu izstrādāšana, ekspertu konsultācijas. 2022. gada augusts – novembris.
  2. Programmas dalībnieku apzināšana  (40 dalībnieki no Latvijas izglītības iestādēm).  2022. gada novembris - decembris
  3. Programmas apguve  pilotēšana Latvijas skolās, ekspertu konsultācijas. 2023. gada janvāris -  marts.
  4. Programmas prezentācija un ilgtspējas pasākumi. 2023. gada aprīlis – maijs.

Projekta komanda:

Iveta Vērse - projekta koordinatore
Daina Zelmene un Ingūna Irbīte - programmas satura un metodikas eksperti
Tessa Jolls – projekta eksperte/ konsultante no ASV Medijpratības centra www.medialit.org

--------------------------------------- 

Jauna kritiskās domāšanas programma 

Domāšana, tāpat kā lasīšana, rakstīšana, runāšana un klausīšanās, ir process. To nevar iemācīt atrauti no konteksta, no vispārējā izglītības procesa vai ikdienas dzīves. Kritiskajai domāšanai ir  svarīga loma   mācību procesa efektivitātes veicināšanā un aktuālu sabiedrisko norišu izpratnes veidošanā.

Izglītības attīstības centra (IAC) eksperti 2022. gadā, sadarbojoties ar konsultanti Tessu Jolls no ASV Medijpratības centra, Latvijaspedagogiem ir izstrādājuši jaunu  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Kritiskās domāšanas pieejas un stratēģijas mācību procesa efektivitātei un aktuālu sabiedrisko norišu izpratnei” (36 h).

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci kritiskās domāšanas pieejas izpratnē un praktiskā īstenošanā mācību un audzināšanas darbā, izmantojot daudzveidīgas mācīšanās stratēģijas.

2023. gada janvārī IAC aicina pieteikties 40  Latvijas pedagogus programmas apguvei un aprobācijai savās izglītības iestādēs februārī un martā. Programmu vadīs IAC satura un metodikas ekspertes Ingūna Irbīte un Daina Zelmene.

Programmas saturā iekļautas tēmas par kritiskās domāšanas iespējām mācību un audzināšanas darbā un sabiedrībā aktuālu norišu izpratnes veidošanā; metodiskās pieejas darbam ar tekstu un daudzveidīgiem informācijas avotiem; darbs ar grafiskajiem  organizētājiem un ranžēšana; argumentācijas prasmes, jautāšana un diskusiju metodika; kooperatīvā mācīšanās un citas.

Programma īstenošanas pieejas tiks balstītas  teorētiskās  un praktiskās nodarbībās, un interaktīvā metodikā. Dalībnieki saņem prezentācijas, darba lapas un citus mācību materiālus.

Programmas mērķauditorija ir pedagogi un skolu administrācija. Programmas apguve tiek organizēta divās paralēlajās grupās,  kombinējot klātienes un attālinātās darba formas.  Programmas apjoms – 36 h (klātienes un attālināti semināri – 20 h, patstāvīgais darbs materiālu aprobācijā - 16h).

Programmas apguves semināri

1. grupai

   2. grupai

3. februārī no 10.00 - 15.00       (klātienē, IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8)

16. februārī no 14.30 - 17.15   (attālināti, zoom platformā)

-  divas reizes martā attālināti, zoom platformā (datumi tiks precizēti)

9. februārī no 10.00 - 15.00       (klātienē, IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8)

24. februārī no 14.30 - 17.15   (attālināti, zoom platformā)

-  divas reizes martā attālināti, zoom platformā (datumi tiks precizēti)

--------------------------------------- 

Ekspertu tikšanās 2022. septembrī

IAC projekta komanda Iveta Vērse, Daina Zelmene un  Ingūna Irbīte  8. septembrī tikās Zoom konsultācijā ar eksperti  Tessu Jolls, lai pārrunātu programmas veidošanas galvenos aspektus, kas balstīsies KD  metodikā un  praktiskajās aktivitātēs: situāciju un dilemmu izvērtēšanu, prognozēšanu; diskusijas; lēmumu pieņemšana; interneta un citu mediju materiālu analīze u.c Tika pārrunāts, ka programmā tiks iekļautas tēmas skolotāju zināšanu pilnveidei satura jautājumos un veidoti  metodiskie atbalsta materiāli kritiskās domāšanas pieejas ieviešanai klasē. Materiāli tiks sagatavoti dažādu vecuma grupu skolēniem un daudzveidīgai izmantošanai dažādu mācību priekšmetu stundās un izglītojošā darbā, aktualizējot propagandas un dezinformācijas paņēmienu atpazīstamību publiskajā telpā un sniedzot ieteikumus skolotājiem, kā stiprināt demokrātiskās vērtības.

Foto no ekspertu konsultācijas:

20

17