Pētījums par globālās dimesnijas klātbūtni Latvijas un Eiropas valstu izglītībā

Pētījums par globālās dimesnijas klātbūtni Latvijas un Eiropas valstu izglītībā

/ Ievietoja: IAC

Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros 2013.gadā tika veikts pētījums par globālās dimensijas klātbūtni Eiropas valstu izglītībā. Pētījuma mērķis bija izvērtēt situāciju formālajā izglītībā sociālo zinātņu jomā dažādās Eiropas Savienības valstīs, apzināt globālās tēmas aktualitāti, citu valstu pieredzi, izaicinājumus un iespējas.

Pētījuma ziņojuma teksts angļu valodā

Saīsinātais ziņojuma teksts latviešu valodā

Šajā izdevumā publicēts ziņojums par izpētes rezultātiem un secinājumi, kas projekta gaitā veidos pamatu tālākizglītības programmu, vērtēšanas kritēriju un dažādu materiālu veidošanai skolotājiem, skolēniem un citām iesaistītajām pusēm. Ziņojumā par globālās dimensijas klātbūtni sociālo zinātņu mācību priekšmetos ietverti Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas situācijas padziļinātās izpētes rezultāti – šajās valstīs tika vērtēta globālās izglītības vieta formālajā izglītībā, analizēti normatīvie dokumenti, kas nosaka izglītības obligāto saturu, mācību līdzekļi, izzināti izglītības politikas ekspertu un skolotāju viedokļi. Līdzās padziļinātai izpētei ziņojumā ietverti arī citu Eiropas Savienības valstu raksturojumi par situāciju attīstības/globālajā izglītībā Austrijā, Čehijā, Francijā, Kiprā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Slovēnijā, Somijā, Vācijā, kā arī iekļauti labās prakses piemēri.