Rīgas skolotāji tiekas pieredzes apmaiņas darbnīcās

Rīgas skolotāji tiekas pieredzes apmaiņas darbnīcās

10/09/2021 / Ievietoja: IAC

Projekta “Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai”  komanda 16. augustā  NVO namā uz tikšanos aicināja  visus projekta programmas “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga jautājumi kompetencēs balstītā izglītības saturā” dalībniekus. Tikšanās mērķis bija atskatīties uz programmas materiālu pilotēšanu skolās un savstarpēji bagātināties starpkultūru izglītības idejās.

Foto 

Pieredzes apmaiņas darbnīcās  visiem programmas dalībniekiem bija iespēja tikties, diskutēt un dalīties pieredzē, kā pēc apmācības programmas apguves šī gada martā un aprīlī ir noritējusi programmas ieviešana un dalīties ar savu pieredzi par programmas materiālu radošu adaptāciju konkrētā mācību vai audzināšanas darba situācijā savā izglītības iestādē.

Darbnīcas notika gan visiem kopā atskatoties uz paveikto un analizējot kursu programmu, gan mazākās grupās  apvienojot radniecīgo mācību satura jomu pedagogus un ar viena vecumposma skolēniem strādājošus pedagogus. Pieredzes apmaiņas darbnīcas nodrošināja  projekta ideju multiplicēšanu un sniedza atbalstu skolotājiem, uzsākot jauno mācību gadu.

Projekta īstenotāji sniedza pārskatu, kā ir notikusi programmas aprobācija. Programmas materiāli ir izmantoti visās izglītības pakāpēs, visvairāk pamatskolā un vidusskolā. Aprobācijas anketās dalībnieki norādījuši, ka starpkultūru izglītības aktivitātes bijušas noderīgas klases audzināšanas stundās, uzdevumi skolēniem likuši pārdomāt un vērtēt savu un līdzcilvēku rīcību dažādās situācijās, pieņemt lēmumus un pamatot savu viedokli. Kursu dalībnieki atzina, ka piedāvātie materiāli ir bijuši atbalstoši pilnveidotā kompetenču pieejā balstītā satura ieviešanā svešvalodas, latviešu valodas, literatūras, kultūras pamatu, sociālo zinību, ģeogrāfijas u.c. mācību priekšmetu stundās.

DSC 9510 MediumDSC 9509 Medium2

Kursu programmā “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga jautājumi kompetencēs balstītā izglītības saturā” dalībnieki guva ierosmes mācību aktivitātēm, kas veicina Latvijas valstiskās identitātes un piederības sajūtas stiprināšanu.  Gan iesūtītajos aprobācijas norises izvērtējumos, gan pieredzes apmaiņas darbnīcās dalībnieki piedāvāja daudzveidīgas idejas, kā šīs tēmas paplašināt. Ieskats dažās pieredzes idejās: kolāžu veidošana par Latviju, 4.maijs attēlu stāstos, Latvija caur visām maņām, uzveduma iestudēšana par Dziesmoto revolūciju, orientēšanās spēle par Brīvības pieminekli, seni attēli no ģimenes albuma,  Latvijai veltīta dzejoļa vizualizācija u.c.

Dalībnieki atzinīgi vērtēja kursos apgūtos pedagoģiskos paņēmienus tolerances, atbildības, cieņas, solidaritātes, taisnīguma, līdzcietības,  iecietības un etniskās saskaņas veicināšanā. Vairāki kolēģi piedāvāja savā praksē izmantotās aktivitātes stereotipu un aizspriedumu mazināšanai.

Jaunā mācību gada noskaņā bija patiess prieks tikties klātienē, pārrunāt attālinātā mācību procesa izaicinājumus un diskutēt, kā mazināt skolēnu un arī skolotāju trauksmi un izdegšanu. Tāpēc līdzās sarunai par mācību saturu tika risināti jautājumi, kā emocionāli drošā un atbalstošā vidē atsākt mācības klātienē, kā pozitīvi virzīt skolēnu enerģiju un veicināt labvēlīgu saskarsmi skolā un sabiedrībā.

Programmas vadītāji ceļamaizei jaunajā mācību skolās gadā rosināja svinēt dažādību, akcentējot starptautiski atzīmējamas dienas – starptautisko zīmju valodas dienu, iecietības dienu, dzimtās valodas dienu, kultūru daudzveidības dienu u.c.  Tika piedāvātas svētku svinēšanas idejas – veidot kalendāru, sagatavot  aptauju, veikt pētījumu, veidot karti, tikties ar līdzcilvēkiem u.c.

 

Paldies visiem programmas dalībniekiem par ieinteresētību un aizrautību! Lai jaunajā mācību gadā izdodas stiprināt iecietību, cieņu un toleranci!

 

RD+IAC 2

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.