Pedagogiem pieejama jauna kritiskās domāšanas programma

Pedagogiem pieejama jauna kritiskās domāšanas programma

26/04/2023

2023. gada aprīlī IAC komanda noslēdz ASV vēstniecības Latvijā finansētu projektu “Kritiskā domāšana (KD) demokrātijas principu stiprināšanai”. Projekta ietvaros izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides programma kritiskajā domāšanā, kuru apguvuši un darbā ar skolēniem izmēģinājuši vairāk nekā 40 skolotāji visā Latvijā. Šobrīd jaunā KD programma iekļauta IAC aktuālajā kursu piedāvājumā un pieejama interesentiem gan 36h apjomā, gan izvēloties atsevišķus satura moduļus.

Kritiskās domāšanas pieeja un tai atbilstošas mācīšanās stratēģijas izglītībā ir nemainīgi aktuālas, bet pašlaik interese par KD sniegtajām iespējām pieaugusi īpaši. Strauji mainīgā pasaule likusi skolām pārskatīt gan veidus kā mācām un mācāmies, gan izglītības programmu saturu, gan  vērtības, kurās mācību saturs ir balstīts. Tādēļ saprotama bija skolotāju lielā interese iesaistīties IAC projektā “Kritiskā domāšana demokrātijas principu stiprināšanai”, kurā kritiskās domāšanas metodika piedāvāta caur vērtībās balstītu saturu par aktuālām sabiedriskām norisēm. Ne mazāk nozīmīgi dalībniekiem bija arī tas, ka kursu programma izstrādāta atbilstoši jaunajiem izglītības ietvara dokumentiem.

36h pedagogu profesionālās pilnveides programma veidota no sešiem moduļiem. Katra moduļa apjoms ir sešas akadēmiskās stundas. 1.modulis sniedz ieskatu kritiskās domāšanas teorētiskajos aspektos, 2.modulis veltīts kritiskās domāšanas metodiskajai pieejai, 3.modulis - darbam ar tekstu un informācijas resursiem, 4.modulis - daudzveidīgai jautāšanai un diskusiju metodikai, 5.modulis - kooperatīvās mācīšanās metodikai, 6.modulis - kritiskās domāšanas izmantošanai radošuma un rakstīšanas veicināšanai. Kursu materiāli veidoti, izmantojot izglītības pētījumus un jaunākās teorētiskās pieejas pedagoģijā.  Programmu izstrādājušas IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte. Programmas izstrādi konsultējusi  Medijpratības centra (ASV) prezidente Tessa Jolls (www.medialit.org).   

Projekta ietvaros šī gada februārī un martā, kombinējot klātienes un attālinātas darba formas, programmu apguva 45 pedagogi no dažādiem Latvijas novadiem. Viņu vidū bija skolotāji kas strādā ar dažādu vecumposmu skolēniem un pārstāv visas mācību satura jomas, kā arī pilda klases audzinātāju un izglītības metodiķu pienākumus. Šo daudzveidīgo pieredžu pārstāvniecība bija izšķiroši būtiska, pilotējot programmu skolās. Pedagogu sniegtā atgriezeniskā saite lieti noderēja gan citiem kolēģiem, lai paplašinātu redzējumu par materiālu pielietošanas iespējām, gan programmas veidotājiem, lai reaģētu uz dalībnieku aktuālajām vajadzībām. Kopumā programmas pilotēšanas nodarbībās iesaistījās 2245 skolēni no skolām visos Latvijas reģionos. Visbiežāk programmas materiāli noderējuši darbā ar vecākā pamatskolas posma audzēkņiem un vidusskolēniem sociālās un pilsoniskās jomas, valodu jomas, kultūras izpratnes jomas priekšmetos un klases audzinātāju darbā. Vislielāko pedagogu interesi izpelnījušās programmā piedāvātās dažādās kooperatīvās mācīšanās un diskusiju metodes, grafiskie organizētāji, daudzveidīgi paņēmieni darbam ar tekstu un attēliem.

Programmas aktualitāti apliecina arī projektā tieši neiesaistīto pedagogu lielā interese stiprināt savu kapacitāti KD jomā. Projekta dalībnieki ar programmas materiāliem iepazīstinājuši 450 citus pedagogus savu novadu skolās, izmantojot daudzveidīgus profesionālās pilnveides formātus - pedagoģiskās sēdes, metodisko apvienību sanāksmes, metodiskās dienas un konferences.

Šobrīd projektā izstrādātā KD programma pieejama interesentiem visā Latvijā. Programmu iespējams apgūt gan pilnā apjomā, gan, kombinējot moduļus atbilstoši kursu grupu saturiskajām vajadzībām un laika iespējām. KD metodes programmā tiek apgūtas praktiski “soli pa solim”, tiek sniegti ieteikumi mācību procesa plānošanai un materiālu adaptēšanai dažādiem skolēnu vecumposmiem. Kursu dalībnieki mācību laikā saņem darba lapas, tekstus (literārus, zinātniskus u.c.), vizuālus materiālus un nodarbību prezentācijas. Programmas noslēgumā pedagogi iegūst saskaņotas apliecības par profesionālo pilnveidi.

Ieinteresētās pašvaldības un skolu administrāciju par programmas īstenošanas iespējām aicinām sazināties ar IAC pa telefonu 26335521 vai rakstot iac@latnet.lv

Ieskats programmas dalībnieku atbildēs uz jautājumu: “Ko Jūs teiktu pedagogam, kurš vēl tikai apsver iespēju piedalīties šajos kursos?”:

  • Kursi ir lieliska iespēja stiprināt savu kapacitāti kritiskās domāšanas metodikā. Tiek iegūtas noderīgas idejas, kā mācīt kritiski vērtēt dažādus avotus, apkopot informāciju, attīstīt skolēnu radošumu. Ļoti noderīgi uzzināt, kā ar skolēniem runāt par vērtībām un ieinteresēt sekot sabiedrībā aktuālām norisēm.
  • Ne tikai ieteiktu, bet liktu apmeklēt, jo bez KD metodēm un paņēmieniem nav iedomājama mūsdienīga mācību stunda.
  • Ļoti nepieciešams profesionālās pilnveides kurss visiem pedagogiem visās izglītības pakāpēs un satura jomās.
  • Noteikti piedalīties, jo kursus vada praktiķes.
  • Kursi ir ļoti vērtīgi un praktiski, daudzpusīgs pielietojums gan savā mācību priekšmetā, gan sadarbojoties ar kolēģiem un arī ar skolēnu vecākiem.

Paldies ASV vēstniecībai Latvijā par finansiālo atbalstu un visiem projekta dalībniekiem par aktīvo un profesionālo iesaisti!