Projekta Ilgtspējas forums

Projekta Ilgtspējas forums

31/08/2022

Vasaras izskaņā 16. un 17. augustā projekta “Kopienas ASS - atbildība, sadarbība, solidaritāte” dalībnieki tikās Ilgtspējas forumā/Vasaras skolā, lai izvērtētu projektā paveikto, dalītos pieredzē, gūtu jaunas idejas jauniešu pilsoniskās kompetences  stiprināšanā un plānotu turpmākos soļus projekta ilgtspējai.  

Foto 

Pasākums notika Latvijas Universitātes atpūtas un konferenču kompleksa Ratnieki mācību centrā. Simboliski, ka šobrīd sabiedrībā aktuālās vērtības – atbildība, sadarbība un solidaritāte ir caurvijušas Ratnieku izveidotāja, izcila uzņēmēja un mecenāta Roberta Hirša dzīvi. Ratniekos iesakņotais R.Hirša patriotisma, neatlaidības, cieņpilnas attieksmes un darbīguma gars bija klātesošs Vasaras skolas nodarbībās un noskaņā.  

Uzsākot Ilgtspējas forumu, skolu komandas atskatījās uz projektā paveikto. Pilsoniskās izglītības programmu pedagogi aprobējuši savās skolās un to apguvuši vairāk nekā 900 skolēni. Programmas materiāli visvairāk izmantoti klases stundās, vēstures un sociālo zinību un latviešu valodas stundās. Pedagogi atzina, ka programmas saturs un metodika bijusi noderīga dažādu vecumposmu skolēniem, sākot no 3. klases līdz 12. klasei. Vairākas skolu komandas ar pilsoniskās izglītības jautājumiem veiksmīgi iepazīstinājušas kolēģus skolotāju sadarbības grupās savās skolās. Projektā izveidotie mācību materiāli skolotājiem ir bijuši atbalstoši jaunā pilnveidotā izglītības satura īstenošanā dažādu jomu mācību priekšmetos.  Skolu komandas stiprinājušas  prasmi vadīt un īstenot skolēnu pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās  vietējās kopienās.  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Špoģu vidusskola, Rīgas Purvciema vidusskola, Ilūkstes Raiņa vidusskola ar skolēnu līdzdalības iniciatīvām aktualizēja solidaritātes nozīmi Ukrainas atbalstam. Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Babītes vidusskola stiprināja skolēnu atbildību pret apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem. Jauniešu sadarbība  un  atbildība tika veicināta  Olaines 2. vidusskolas un Tukuma 2. vidusskolas  jauniešu pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās.  

Tuvojoties jaunajam mācību gadam projekta dalībnieki paplašināja savu profesionālo kompetenci un guva jaunas ierosmes pilsoniskajā izglītībā. Projekta ekspertes Ingūnas Irbītes vadītajā nodarbībā par kritisko domāšanu un medijpratību pilsoniskajai līdzdalībai dalībnieki vērtēja, kā atpazīt populismu, analizēja populisma pazīmes un piemērus politiķu izteikumos un partiju programmās priekšvēlēšanu laikā. Diskusijā “Vai populisms ir bīstams?” tika meklēti argumenti dažādiem viedokļiem. Spraiga izvērtās domu apmaiņa, kurā populisti mērojās spēkiem ar reālistiem. Nodarbībā kopā ar projekta eksperti Dainu Zelmeni tika analizēta politiskās kultūras vide Latvijā un tas, kādi pilsoņi esam un cik pilsoniski aktīvi ir mūsu līdzcilvēki. Nodarbībā dalībnieki iepazinās ar pētījumiem par jauniešu pilsonisko līdzdalību un izteica savus secinājumus par jauniešu pilsoniskās piedalīšanās un pasivitātes iemesliem. Aizraujoša izvērtās jauniešu – 14.Saeimas vēlētāju portretēšana. Tuvojošās 14. Saeimas vēlēšanas, atbildīga jauniešu līdzdalība vēlēšanās un kritiska partiju programmu analīze bija atslēgas jautājumi nodarbībās. Dalībnieki apguva praktiskus rīkus jauniešu vēlēšanu pratības stiprināšanā.

Paņēmienus, kā  stiprināt piederības sajūtu un patriotismu, projekta dalībnieki apguva darbojoties komandās un atbildot uz āķīgiem jautājumiem par Latvijas vietām, notikumiem  un norisēm. Vakara izskaņu emocionāli piepildīja dziedātāja,  komponista un  dzejnieka   Laura Valtera mūzika un pārdomas par Latviju un sevi vietā, no kurienes nākam.

Vasaras skolas noslēgumā skolu komandas un projekta īstenotāji plānoja nākamās aktivitātes – jauniešu pieredzes tiltus, kuros tiks analizēta jauniešu pieredze, kas gūta ASS iniciatīvu laikā un vērtēts, kā turpināt pilsoniskās līdzdalības praksi vietējās kopienās.

Līdzās saturiski piepildītām nodarbībām un profesionālām diskusijām laiks Ratniekos bija piepildīts arī ar neformālām sarunām un vasaras noskaņu.

Paldies projekta dalībniekiem par radošumu, ieinteresētu līdzdarbošanos un uz tikšanos jauniešu pieredzes tiltos.

Projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem