Atbildība, sadarbība un solidaritāte skolas un vietējās kopienas dzīves uzlabošanai

Atbildība, sadarbība un solidaritāte skolas un vietējās kopienas dzīves uzlabošanai

21/06/2022 / Ievietoja: Iveta Vērse, IAC

2022. gada 9. jūnijā “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte” projekta skolu pārstāvji tikās klātienes seminārā, lai izvērtētu programmas apguvi un kopienas iniciatīvu pieredzi un guva ierosmi, kā aizraujoši sarunāties par aktuālo pasaulē un kā attīstīt skolēnu kritiskās domāšanas prasmes.

Projekta  aktivitātēs līdz mācību gada izskaņai ir piedalījušies vairāk nekā 800 skolēni astoņās projekta skolās.  Mācību programma ir aprobēta dažādās stundās, klases stundās, kā arī ārpusstundu pasākumos un darbā ar skolēnu līdzpārvaldi. Visvairāk programmas materiāli izmantoti, apgūstot sociālās zinības, vēsturi, latviešu valodu, ģeogrāfiju, kultūra un mākslu. Skolotāji atzīst, ka programmas piedāvājums bija noderīgs un atbalstošs pilnveidotā kompetenču pieejā balstītā izglītības satura ieviešanā. Tāpēc vairākas skolas organizēja metodiskus seminārus skolotājiem, lai dalītos idejās, kā skolēniem saistošā veidā mācīt izprast atbildības, sadarbības un solidaritātes nozīmi savā un kopienas dzīvē.

Foto no pasākuma

Projekta skolu pārstāvji dalījās pieredzē, kā veicies ar ASS pilsonisko iniciatīvu, kas veicina atbildību, sadarbību un solidaritāti,  īstenošanu skolās  un vietējās kopienās. Izmantotas daudzveidīgas darba formas - organizētas akcijas, kampaņas, veidotas informatīvas afišas, praktizēta publiskā runa kā pilsoniskās līdzdalības veids, veikti pētījumi u.c. Tematiski risināti jautājumi par skolas un vietējās kopienas dzīves uzlabošanu, atbalstu Ukrainas bēgļiem, sociāli atbildīgu rīcību vietējā kopienā, veselības un vides jautājumiem u.c.

Špoģu vidusskola solidaritātes akcijā Ukrainas bēgļu bērniem “Sniedz roku” skolas telpas noformēja  ar skolēnu veidotām ziedu kompozīcijām Ukrainas karoga krāsās, ar zīmējumiem, kas veltīti mieram un ar telpiski veidotiem miera un cerību putniem. Lai veicinātu spēju iejusties karā cietušo bērnu izjūtās un izprast viņu situāciju, skolā tapa vizuāls zināšanu un vēlējumu koks skolēniem Ukrainā, kuriem liegta iespēja  mācīties, sadarboties un būt kopā.  Praktiski atbalstot Ukrainas bērnus, kas uzsāk mācīties Latvijā citā valodas vidē, skolēni veidoja vizuālu ābeci ar pamatvārdiem latviešu valodā.

Rīgas Anniņmuižas vidusskolā tika veikts pētījums “Kas veido labu dzīvi”, kurā skolēni vāca un apkopoja datus, ko, viņuprāt, nozīmē laba dzīve. Kā labas dzīves kritēriji dominēja pietiekami ienākumi, iespējas labi pavadīt brīvo laiku, ģimene,  līdzcilvēki un personīgā brīvība. Diskusijās tika atzīts, ka labas dzīves veidošanā būtiski ir sadarboties un sniegt atbalstu citiem. Tāpēc secīgs turpinājums pētījumam  bija praktiska rīcība dažādu vietējās kopienas problēmu mazināšanai. Rezultātā skolēni izvērtēja savu atbildību un pilsoniskās līdzdalības nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Tukuma 2. vidusskola īstenoja atbalsta kampaņu Ukrainas bērniem 4.maijā Baltā galdauta svētkos, akcentējot balto cerību krāsu. Emocionāls brīdis bija kopīgi dziedāta grupas “Prāta vētras” dziesma “Mana dziesma”/ “Моя пісня” latviešu un  ukraiņu valodā. Kustība “Man traucē, ja tu skolā smēķēbija organizēta kā pasākumu cikls -  bioloģijas stundās skolēni analizēja smēķēšanas ietekmi uz veselību, latviešu valodas stundās veidoja pret smēķēšanu vērstu saukļus. Rezultātā tapa skolēnu dizainēts afišu stabs, kas pauda attieksmi pret smēķēšanu skolā, atbildību par savu un līdzcilvēku veselību un pašsajūtu.  

Rīgas Purvciema vidusskola kampaņai “Māksla mieram pasaulē” par moto izvēlējās  Raiņa vārdus: “Ne tauta pret tautu karo, bet visi kopā pret tumsu”. Kampaņā  tika vākti ziedojumi Ukrainas bēgļiem, notika zīmējumu un kolāžu konkurss, labdarības koncerts un publiskās runas konkurss. Skolēni analizēja publiskās runas, kas veicinājušas pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, un  sagatavoja savu runu par sabiedrībā aktuālām norisēm, karu Ukrainā un atbalstu Ukrainas bēgļiem. Publiskā runa kā pilsoniskās līdzdalības veids rosināja pārdomas par vārda un pārliecināšanas spēku kritiskās situācijās, par sociālo mediju, personību un politisko līderu lomu.

Olaines 2. vidusskolā iniciatīvā “Es atbildīgi izturos pret valodu” tika aktualizēta atbildība pret savu valodu un cieņa pret valodu daudzveidību. Skolā notika aktivitātes, kurās skolēni apsprieda novada sociālās problēmas un meklēja risinājumus, kurus var īstenot paši. Diskusijās tika analizēta sociāli atbildīgas rīcības nozīme vietējā kopienā un izstrādāta sociāli atbildīga cilvēka vizītkarte, vērtētas sociāli atbildīgas personības rakstura un uzvedības iezīmes. Skolēni   radošā uzdevumā “Ceļš uz Olaines novada nākotni” apsprieda, kādas pārmaiņas nepieciešamas kopienai, lai tā būtu vieta, kurā cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un mācīties.

Ilūkstes Raiņa vidusskolā radošās darbnīcās Ukrainas atbalstam skolēni diskutēja par notiekošo Ukrainā un vērtēja, kā sabiedrība Latvijā iesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainas bēgļiem. Notika radošas papīra locīšanas darbnīcas, kurās skolēni veidoja miera putniņu figūras Ukrainas karoga krāsās. Ar miera putniņu figūrām tika izrotātas klašu telpas.  Līdzpārdzīvojumu vienaudžu izjūtām rosināja aizkustinošs brīdis mācību gada noslēguma pasākumā, kad  Ukrainas skolēns, kurš mācās 5.klasē,   ukraiņu valodā izteiksmīgi runāja dzejoli “Sienāzis un skudra”.

Babītes vidusskolā notika skolas vides labiekārtošanas iniciatīva  “Paldies skolai! 2022”. Skolēni  aizrautīgi līdzdarbojās skolas vides labiekārtošanā, izmantojot dabai draudzīgus materiālus. Jaunākā vecuma skolēni veidoja klases ciparu no dabai draudzīgiem materiāliem un spēles, kas izmantojamas  lietošanai ārā. Vecāko klašu skolēni veidoja viegli pārvietojamus sēžamrīkus no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Iniciatīva aktualizēja atbildību pret dabu, ilgtspējīgu attīstību un skolas vidi. Tika stiprināta skolēnu savstarpējā sadarbība, piederība skolai un kopienai. 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā organizēja solidaritātes iniciatīvas Ukrainas tautai.  Skolēni ar aizrautību labdarības akcijās ziedoja apģērbu un  rotaļlietas Ukrainas bēgļu bērniem. Tāpat jaunieši piedalījās maskēšanas tīklu veidošanā Ukrainas aizstāvju vajadzībām. 9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, kas ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā, ģimnāzijas skolēni piedalījās simboliskā akcijā “Atnāc, izgriez savu saulespuķi!” un izgrieza papīra saulespuķes, kas ir viena no  Ukrainas brīvības un solidaritātes atbalsta zīmēm, kā arī  dzīvības un gaismas simbols. Saulespuķes bija ikviena jaunieša atbalsts mieram un vienotai Eiropai.

Vērtējot īstenotās aktivitātes, projekta dalībnieki atzina, ka pilsonisko iniciatīvu saturu būtiski ietekmē laiks, kurā dzīvojam. Karš Ukrainā, Ukrainas bēgļu situācija,  Ukrainas skolēnu iekļaušanās skolās – ir būtiski jautājumi, kas nonākuši ikviena cilvēka, skolas un kopienas dienaskārtībā. Tāpēc atbildības, sadarbības un solidaritātes vērtības ieguvušas jaunu piepildījumu un jaunus akcentus. Skola ir kļuvusi par nozīmīgu sabiedrības viedokļa, demokrātiskas rīcības un attieksmes veidotāju. To savās iniciatīvās apliecināja projektā “Kopienas ASS” iesaistītās skolas.

Paldies skolu komandām par radošumu un prasmi iedvesmot jauniešus kļūt solidārākiem un pilsoniski atbildīgākiem!

 

 

Projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem