Noslēdzies pilsoniskās kompetences programmas “3i: Izprast, Iesaistīties, Iekļaut” apguves pirmais posms

Noslēdzies pilsoniskās kompetences programmas “3i: Izprast, Iesaistīties, Iekļaut” apguves pirmais posms

28/06/2023

No 2023. gada marta līdz maijam deviņās projekta “Satikt” skolās -  Aglonas vidusskolā, Baltinavas vidusskolā, Balvu Valsts ģimnāzijā, Jaunogres vidusskolā, Liepājas 8.vidusskolā, Liepājas Liedaga vidusskolā, Rīgas Purvciema vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā un Viļānu vidusskolā projektā iesaistītie skolotāji vadīja pilsoniskās izglītības programmas “3i” pirmā moduļa “Izprast” nodarbības. Nodarbībās piedalījušies 1007 skolēni. Programma izmantota darbā ar 1.klases un 4.-12.klases skolēniem dažādu mācību priekšmetu  stundās, klases audzinātāja stundās un skolēnu pašpārvaldes pasākumos.

Foto 

Aprobētas visas programmas pirmā moduļa satura tēmas. Pedagogi tēmas izvēlējušies un pielāgojuši atbilstoši skolēnu vecumposmam un  skolēnu iepriekšējām zināšanām programmas tematikā. Visvairāk vadītas nodarbības par to, kas ir labs pilsonis,  kādas vērtības un  rīcība raksturo labu pilsoni. Plaši izmantoti programmas mācību materiāli par pilsonisko līdzdalību, jauniešu iespējām iesaistīties vietējās dzīves uzlabošanā savā pašvaldībā. Skolēni paplašinājuši izpratni cilvēktiesību jautājumos un vērtējuši, kā veicināt iekļaujošu vidi sev līdzās. Izvērtējot programmas pirmā moduļa apguvi, pedagogi par noderīgiem atzinuši praktiski izmantojamos mācību materiālus, piedāvātās darba lapas un uzdevumus skolēniem. Programmas tiesību tematikas aktivitātes plaši izmantotas sociālās  un pilsoniskās mācību jomas mācību jomas priekšmetu apguvē,  skolotāji novērtējuši darbībā balstīto metodiku, kas attīsta jauniešu prasmes iesaistīties pilsoniskā rīcībā vietējā sabiedrībā.   

Projekta turpmākās aktivitātes saistītas ar praktisku darbošanos, lai vietējās kopienās mazāk integrētās grupas tiktu iesaistītas sabiedrības dzīvē un rasti risinājumi viņu situācijas uzlabošanai.  Tāpēc projekta skolās veiksmīgi uzsākta kopienas prakse, lai identificētu mazāk pamanītās grupas un apzinātu potenciālos sadarbības partnerus. Skolās izmantota sociālās kartēšanas metodika un  analizēta dažādu grupu dzīves kvalitāte un faktori, kas to ietekmē. Mazāk pamanītās sabiedrības grupas, kuras skolēni identificējuši ir: bērni un jaunieši ar invaliditāti; izstumtie bērni un jaunieši, kam grūti iekļauties sabiedrības dzīvē; bērni ar uzvedības traucējumiem; cilvēki ar atkarības problēmām, neredzīgi cilvēki u.c. Lai labāk izprastu un pārstāvētu  izvēlētās sabiedrības grupas intereses un vajadzības, projekta skolas uzsākušas sadarbību ar 23 vietējo kopienu speciālistiem, kuru vidū ir pašvaldību darbinieki, NVO aktīvisti, mediķi, sociālie darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, izglītības darbinieki u.c.

Paldies skolotājiem par jauniešu ieinteresēšanu līdzdarboties iekļaujošas sabiedrības izveidē!

Vasaras izskaņā augustā skolotāji tiksies otrajā mācību seminārā un apgūs “3i” programmas otro un trešo moduli “Iesaistīties” un “Iekļaut”, kuros īpašs akcents likts uz praktisku rīcību, atsaucoties uz kopienās mazāk iekļauto  grupu vajadzībām.

Uz tikšanos augustā!

 

logo rinda2

Projekts “Satikt” (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem