Programmas

Medijpratība

Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā (36 h)

Programmas ietvaros piedāvājam pedagogiem pilnveidot profesionālo kompetenci vērtībizglītības integrēšanā mācību un audzināšanas darbā, vērtībizglītības integrēšanā klases audzināšanas darbā, mācību procesā un skolvadībā, lai veidotu izglītojamiem vērtībās balstītas 21.gadsimta kompetences. Programmas ietvaros iekļautas daļas no caurvijkompetencēm, kuras tiek plānots ieviest jaunajā satura reformā - problēmu risināšanas un kritiskās domāšanas, sadarbības, līdzdalības  kompetenču attīstīšana.

Programmā iekļautas tēmas:

  • Vērtībizglītības būtība un iespējas mūsdienīgas mācību pieejas īstenošanai.
  • Pedagogu sadarbības modeļi starppriekšmetu saikņu veidošanai un metodiskā darba īstenošanai.
  • Vērtībās balstīta dažādības vadība izglītības vidē, mācību un audzināšanas darbā.
  • Identitātes, dažādības, sadarbības un tolerances jautājumi vērtībizglītības kontekstā.
  • Kritiskās domāšanas instrumenti vērtībizglītības īstenošanai.
  • Atbalsta resursi vērtībizglītības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā