Erasmus+ četru Eiropas valstu partnerību projekts par Kritisko domāšanu

Erasmus+ četru Eiropas valstu partnerību projekts par Kritisko domāšanu

14/02/2024

2024. gadā IAC  ir uzsācis jaunu Erasmus+  projektu „Kritiskā teorija pieaugušo izglītības praksē: iespējas kritiskai rīcībai (MIND) ”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieaugušo izglītotāju kompetences, veicinot pieaugušo izglītojamo kritiskās domāšanas (KD) apguvi, lai viņi varētu to pielietot savā ikdienas profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē un dot jēgpilnu ieguldījumu savas, citu un visas sabiedrības labklājībā.

Projekta uzdevumi:

1. Sniegt pierādījumus par KD klātbūtni (vai neesamību) un nozīmi pieaugušo izglītībā, izstrādājot: pieaugušo izglītotājiem pielāgotu svarīgākās zinātniskās literatūras apkopojumu; pieaugušo izglītības dokumentu/programmu kopsavilkumu partnervalstīs; ieteikumus pieaugušo izglītības politikai.

2. Sniegt skaidrus norādījumus par to, kā var attīstīt un praktizēt KD, izstrādājot: zinātniski un praktiski pamatotu metodisko modeli, kas izmantojams dažādās pieaugušo izglītības vidēs un kontekstos; programmu pieaugušo izglītotājiem un instrumentu kopumu, kas izmantojams darbā ar pieaugušajiem.

3. Nodrošināt iespēju praktizēt KD un uzlabot digitālās prasmes pieaugušo izglītības organizācijās un kopienās: izstrādājot mācību programmu un materiālus; vadot apmācības/seminārus.

4. Veicināt KD mācīšanu un mācīšanos, izstrādājot saistošu digitālo mācīšanas un mācīšanās procesu, piemēram, izmantojot WebQuests.

 5. Dalīties projekta rezultātos un gūtajā pieredzē ar projekta partneriem, vietējām kopienām, attiecīgo mērķauditoriju nacionālā un starptautiskā kontekstā, izmantojot: savstarpēju mācīšanos un tiešu saziņu, praktiskas aktivitātes, tīmekļa vietnes, informatīvos biļetenus, FB, EPALE un citus atbilstošus līdzekļus.

Projekta partnerību veido 8 organizācijas no 4 Eiropas valstīm: Latvija, Lietuva, Horvātija un Rumānija. Katru valsti pārstāv 2 organizācijas - viena ekspertu organizācija kritiskās domāšanas izglītības jomā un otra pieaugušo izglītības jomā. Starp 8 organizācijām ir privātas bezpeļņas NVO, sabiedriska organizācija, neformālās pieaugušo izglītības iestādes un asociācijas, universitāte. Projekta partneri strādā ar dažādām pieaugušo grupām - skolu un augstskolu pedagogiem, vecākiem, bibliotekāriem, senioriem, migrantiem.

Vairāk par projektu