Medijpratības meistarklases skolotājiem

Medijpratības meistarklases skolotājiem

22/05/2019

Īsumā

- Izglītības attīstības centrs no 2019. gada februāra līdz 2019. gada maijam īstenoja ASV vēstniecības Latvijā atbalstītu projektu “Medijpratības meistarklases pedagogiem”.
- Piecās medijpratības meistarklasēs piedalījās 150 dalībnieki no visiem Latvijas novadiem.
- Skolotāji stiprināja savas zināšanas un prasmes, kā skolēniem aizrautīgi mācīt vērtēt mediju informāciju.

FOTO

Kāpēc medijpratības meistarklases

Medijpratības veicināšana jau vairākus gadus ir Latvijas sabiedrības uzmanības centrā, tai veltīti vairāki pētījumi, projekti un kampaņas. Prasme lietot un vērtēt mediju informāciju ikvienam cilvēkam jāpilnveido sistemātiski un nepārtraukti. RSU Komunikācijas fakultātes profesore Anda Rožukalne atzīst, ka medijpratības jomā vispirms nepieciešams apmācīt tos, kuri mācīs bērnus. Izglītības attīstības centram (IAC) viens no darbības virzieniem ir pedagogu medijpratības stiprināšana.

IAC  2019. gada pavasarī noslēdza ASV vēstniecības Latvijā  atbalstītu projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Projekta laikā tika izveidotas divas medijpratības programmas, kuras apguva 16 projektā iesaistīto skolu pedagogi un tālāk izglītoja jauniešus savās skolās. Projektā tapušie metodiskie mācību materiāli medijpratības apguvei, gūtie secinājumi un projektā iesaistīto skolu pieredze tika apkopota izdevumā “Medijpratība skolām”. Programmu īstenošana un sagatavotais mācību materiālu izdevums tika atzinīgi novērtēts un radīja plašu interesi projektā neiesaistīto skolu vidē. Tas deva ierosmi turpināt pedagogu tālākizglītošanu un organizēt nodarbības, kurās piedāvāt ieskatu izveidotajās medijpratības programmās un projekta izdevumā.

Meistarklases skolotājiem

ASV vēstniecība Latvijā atbalstīja iespēju rīkot medijpratības meistarklases Latvijas pedagogiem. No 2019. gada februāra līdz 2019. gada maijam notika piecas medijpratības meistarklases. Tajās piedalījās un medijpratības programmu apguva  150 dalībnieki no dažādiem Latvijas reģioniem: Zemgales, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Rīgas pilsētas.  Meistarklasēs savas prasmes analizēt un vērtēt mediju saturu pilnveidoja skolotāji, jaunatnes darba organizatori un arī jaunieši.

IAC direktore Iveta Vērse iepazīstināja ar IAC paveikto medijpratības jomā un sniedza ieskatu par medijpratības vietu jaunajā izglītības saturā.

IAC pasniedzējas Daina Zelmene un Ingūna Irbīte piedāvāja praktiskas aktivitātes, kurās ar interaktīvas metodikas palīdzību tiek gūta izpratne par mediju funkcijām, formulēti kvalitatīvu mediju darbības principi, analizētas atšķirības starp sabiedriskajiem un komerciālajiem medijiem, izvērtētas dažādas ētiskās dilemmas, kas saistītas ar informācijas publiskošanu, iepazīti jēdzieni un termini, kas būtiski digitālo mediju vidē. Dalībnieki iepazinās ar IAC veikto izpēti par to, kā skolēni orientējas mediju vidē un arī ar Kultūras ministrijas pētījumiem par Latvijas iedzīvotāju un bērnu un jauniešu medijpratību.  Nodarbībās tika piedāvāts ieskats metodiskajā mācību materiālā “Medijpratība skolām” un demonstrēti praktiski aktivitāšu piemēri. Dalībnieki piedalījās diskusijās par mediju lomu, par to, ko skola un skolotāji var darīt, lai stiprinātu kritiskās domāšanas prasmes darbā ar daudzveidīgiem informācijas avotiem.

Meistarklasēs dalībniekiem bija iespēja tikties un diskutēt ar  pasniedzēju no ASV Tessa Jolls, Medijpratības Centra direktore (Center for Media Literacy). Tessa Jolls  akcentēja, ka medijpratība palīdz izdarīt indivīdiem gudras izvēles savā personīgajā dzīvē, bet sabiedrībai kopumā nosargāt kopējās demokrātiskās vērtības. T.Jolls piedāvāja dalībniekiem pārdomāt, ar kādiem valodas un vizuālajiem līdzekļiem mediji “noķer” mūsu uzmanību, mudināja apzināties manipulatīvus paņēmienus un būt kritiski domājošiem, jo “visi mediju vēstījumi ir konstruēti”.

Dalībnieku atziņas pēc nodarbībām

Uzzināju, kā integrēt medijpratību mācībās un ikdienā; radās daudz ideju stundām; pārdomāju savu lomu medijos, publikāciju nepieciešamību; sapratu, cik būtiski ir sekot medijiem; iepazinos ar metodiskiem līdzekļiem medijpratības apguvē; uzzināju par plašu resursu klāstu internetā; meistarklase mani motivēja pašai vairāk interesēties par mediju telpu; ļoti praktiskas idejas un uzdevumi – gatavi tūlītējai izmantošanai klasē; radās pārliecība, ka medijpratība ir integrējama jebkurā mācību priekšmetā, noteikti dalīšos ar saviem kolēģiem; paldies, gatavas idejas vecāku sapulcei; atziņa, ka medijpratība ir dzīves diktēta nepieciešamība un labi, ka tā šobrīd tiek aktualizēta caur šādiem pasākumiem.

Noslēgumā

Aizvien pieaugošā informācijas daudzumā aktualizējas nepieciešamība vērtēt, kam uzticēties, kam sekot un atbildība, ar ko dalīties. Skola bērniem un jauniešiem šīs prasmes var stiprināt un pilnveidot. Pedagogiem nepieciešams sistemātisks atbalsts medijpratības mācīšanai, tāpēc IAC skolotāju tālākizglītības pasākumos informācijas un mediju pratība būs viens no būtiskiem satura virzieniem.