Noslēdzies IAC projekts “Izzini, dari, ietekmē!”

Noslēdzies IAC projekts “Izzini, dari, ietekmē!”

30/10/2020 / Ievietoja: Iveta Vērse, IAC

Ar trīs reģionālajiem semināriem, noslēguma semināru un projekta izdevuma “Izdari!” prezentāciju oktobrī noslēdzies IAC īstenotais projekts “Izzini, dari, ietekmē!”. Kopā ar divpadsmit vietējo kopienu komandām priecājamies par labi paveiktu darbu. Projektā paveiktais ne tikai nesis un vēl nesīs reālus dzīves kvalitātes uzlabojumus projekta dalībnieku dzīvesvietās, bet arī nostiprinājis dalībniekos pārliecību par saviem spēkiem ietekmēt vietējās norises arī turpmāk.

 

Projekta reģionālajos semināros, kuri oktobrī notika Gulbenē, Liepājā un Rīgā dalībnieki dziļās un pierādījumos balstītās sarunās izvērtēja projektā kopā paveikto. Semināros piedalījās projekta komandas kopā ar vietējām atbalsta grupām. Komandas prezentēja paveikto – vietējo problēmu izpēti un uzsākto darbu pie reāliem problēmu risinājumiem.

Gulbenes novada vidusskolas komanda izpētījusi publiskās peldvietas ierīkošanas iespējas pilsētā, konsultējusies ar ekspertiem, domes deputātiem un speciālistiem, izzinājusi sabiedrības viedokli. Komanda izvēlējusies iedzīvotājiem visvēlamāko un praktiski visreālāk īstenojamo risinājumu, kam iegūts arī pašvaldības atbalsts. Baltinavas vidusskolas komanda ar iedzīvotāju un pagasta pārvaldes atbalstu uzsākusi darboties, lai nākamajā sezonā baltinaviešus un novada viesus priecētu atjaunotais “Ontana i Annes” parks. Azartiskie Alūksnes E.Glika Valsts ģimnāzijas jaunieši ar daudzveidīgām pilsoniskām iniciatīvām vēlas mudināt pašvaldību rast iespēju ierīkot skolai sporta laukumu. Jaunieši arī paši gatavi pielikt spēkus laukuma iekārtošanā. Pededzes pamatskolas saime iecerējusi skolā iekārtot skolēnu atpūtas telpu ar ērtām mēbelēm, mūziku, spēlēm un grāmatplauktu, paši pieliekot roku, gan telpas modeļu maketēšanā, gan praktiskā iekārtošanā. Liepājas Raiņa 6.vidusskolas projekta grupa apzinājusi iespējas, kā piepildīt solījumu skolas jauno sporta laukumu padarīt pieejamu mikrorajona iedzīvotājiem, vienlaikus nodrošinot inventāra saglabāšanu, apmeklētāju drošību un sanitāro normu ievērošanu. Liepājas Liedaga vidusskolas aktīvisti nolēmuši risināt jauniešu labākas informētības problēmu, izstrādājot ideju vienotai elektroniskai platformai, kas piedāvātu pilsētas jauniešiem nozīmīgu informāciju. Ventspils 4.vidusskolas darba grupa izzinājusi iesaistīto pušu viedokļus un izstrādājusi idejas “zaļās klases” ierīkošanai skolas teritorijā. Iedvesmai kalpojušas citu izglītības iestāžu āra klases, par kurām veikts rūpīgs izpētes darbs. Saldus pamatskolas komanda nolēmusi iedzīvināt ideju par skolas radio. Vairākus simtus lielajam skolēnu un pedagogu pulkam ļoti nepieciešams šāds iekšējās apziņošanas instruments. Komanda izzinājusi radio satura ekspertu un tehnisko speciālistu viedokļus, citu skolu pieredzi un ir pārliecināta, ka tiklīdz tehniskie šķēršļi tiks pārvarēti, viņiem savs radio būs. Līvānu 1.vidusskolas pedagogi un jaunieši jau uzsākuši iekārtot skolā mācību telpu, kurā interaktīvā veidā būs iespējams, gan ielūkoties iestādes pagātnē, gan kopīgi domāt par skolas nākotnes iespējām. Preiļu 2.vidusskolas jaunieši, sadarbojoties ar pilsētas būvvaldes speciālistiem, vasaras izskaņā jau uzsākuši veidot jaunu basketbola laukuma segumu. Ilūkstes Raiņa vidusskolas iniciatīvas grupa reģionālajā seminārā bija priecīgās gaidās, jo viņu iecerei – dzeramā ūdens automāta uzstādīšanai jau nākamajā nedēļā bija gaidāms piepildījums. Savukārt Jaunogres vidusskolas skolēni cer, ka pavasarī skolas dienvidu puses telpas tiks pie kvalitatīvām žalūzijām. Projekta darba grupas veiktie mērījumi un sarunas ar ekspertiem pārliecinājuši skolas vadību un domes deputātus, ka temperatūra klasēs saulainajās dienās nav piemērota, lai skolēni varētu sekmīgi mācīties un uztvert mācību vielu.

Reģionālajos semināros saņemtie atzinīgie vārdi no citām projekta komandām devuši iedvesmu dalībniekiem darboties tālāk, turklāt patiesi iepriecinājusi citu komandu ieinteresētība un paustās idejas vēl pilnvērtīgākai ieceru īstenošanai.

Vairāk par komandu paveikto lasiet projekta izdevumā “Izdari!”.

23.oktobrī projekta noslēgums risinājās neierastā formātā – daļai dalībnieku piedaloties klātienes notikumā, bet daļai, semināra darbam pieslēdzoties attālināti. Noslēguma seminārā komandu pārstāvji atskatījās uz spilgtākajiem ieceru īstenošanas mirkļiem un kopā ar ekspertiem vērtēja projekta gaitā gūto pieredzi un tās tālākās izmantošanas iespējas. Noderīgs projekta pieredzes ilgtspējas instruments būs izdevums “Izdari!”, kurš tika prezentēts noslēguma semināra dalībniekiem un turpmāk būs pieejams IAC mājas lapā ikvienam interesentam.

Dalībnieki īpaši novērtējuši projekta piedāvātās daudzveidīgās sadarbības iespējas – sadarbību projekta komandas kodolā, sadarbību ar plašāku atbalsta grupu vietējā kopienā un sadarbību starp 12 projekta komandām, sniedzot savstarpējos ieteikumus, apmainoties idejām un mācoties no citu komandu pieredzes. Necerēti plaša izdevusies dažādu jomu ekspertu iesaiste. Komandas, atbilstoši izvēlētās problēmas profilam, sadarbojušās ar vides jautājumu speciālistiem, teritorijas plānotājiem, policistiem, juristiem, būvvaldes darbiniekiem, vēsturniekiem. Pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs iesaistījušies dažāda nodarbošanās un sociāli demogrāfiskā profila iedzīvotāji – skolu jaunieši, pašvaldību deputāti un darbinieki, NVO aktīvisti, mediju pārstāvji, jaunatnes darba organizatori, pedagogi, izglītības metodiķi, skolēnu vecāki. Projekts veicinājis lielāku sapratni starp iedzīvotājiem un vietējās varas institūcijām, palīdzot novērtēt vienam otru kā sadarbības partnerus, nevis pretiniekus vietējās dzīves jautājumu sakārtošanā. Par īpaši veiksmīgu projekta dalībnieki un eksperti uzskata projektā integrēto pilsoniskās līdzdalības teorētisko pieeju analīzi, labās prakses piemēru izpēti un reālu pilsoniskās līdzdalības praktizēšanu. Ir tikusi mazināta plaisa starp divām nozīmīgām iedzīvotāju grupām – jauniešiem un senioriem. Lielākās daļas komandu pieredze apliecinājusi, ka abu grupu partnerība vietējo jautājumu risināšanā rada nozīmīgas kompetenču sinerģijas un līdz ar to lielāko pievienoto vērtību pilsoniskās aktivitātes galarezultātam. Projekta dalībnieki apzinājušies, cik liela nozīme ceļā uz mērķa sasniegšanu ir strukturētai problēmas izpētei – pierādījumu vākšanai, resursu un iesaistīto pušu apzināšanai, informēšanas plāna izstrādei. Darbošanās apliecinājusi, ka pilsoniskajā līdzdalībā pārliecinoši klātesošs ir vērtību aspekts - gan demokrātijas ideālu un valstiskuma vērtības izpratnē, gan vietas izjūtas un piederības sajūtas stiprināšanā, gan arī personīgās identitātes apziņas kopšanā. Projekts uzskatāmi pierāda, ka daudz lielāk interese iedzīvotājiem ir par vietējo, savas skolas, sava novada jautājumu risināšanu, nevis nacionāla mēroga problēmu izpēti.

Domājot par projekta pieredzes ilgtspēju un tālākajām sadarbības iespējām, projekta eksperti un dalībnieki uzskata, ka nākotnē noteikti saglabājams ir komandu princips līdzīga satura projektu mērķgrupu izveidē. Dažādu profilu iedzīvotāju iekļaušana vienā komandā sekmē pieredžu un ideju daudzveidību un zināšanu pārnesi. Būtisks nākotnē saglabājams aspekts ir arī reģionālā pārstāvniecība, kas ļauj nodrošināt projekta labās prakses multiplicēšanu plašākā mērogā, jo katra komanda kļūst par pieredzes un resursu centru plašākā vietējā sabiedrībā. Vērā ņemams ir dalībnieku ieteikums nākotnē plānot ilgāku projekta īstenošanas laiku, jo ierobežotais kalendārais grafiks neļauj visas uzsāktās iniciatīvas novest līdz pilnīgam rezultātam.

 

Noslēgumā dažas iedvesmojošas projekta dalībnieku atziņas - man ļoti patika citu novadu idejas, gribasspēks darīt, pārkāpjot pāri bailēm, neērtībai, neticībai, nedrošībai, laika trūkumam; citur līdzīgi – deputātiem sava darba pietiek, ja vēlamies, ko mainīt, pašiem jāceļ savas tēmas augšā; dažas no izvēlētajām problēmām it kā ir līdzīgas, tomēr katrā vietā ir sava specifika – atšķiras skolas vadības un deputātu attieksme, iedzīvotāju vēlme iesaistīties; pārliecinājos, ka Latvijā ir azartiski un drosmīgi jaunieši; ļoti reāli projekti un ļoti produktīvas sadarbības – skola, pašvaldība, tautas nams, biedrības; patika kopējā atmosfēra, visi šie darbīgie, ieinteresētie cilvēki; man gribētos, lai mēs atceramies, ka nauda un finansējums neizšķir visu.

Ko es ieteiktu cilvēkiem, kuri vēlas uzlabot dzīvi vietējā pagastā vai pilsētā - Nestāvi malā! Iesaisties! Domā! Dari! Meklē domubiedrus!; godīgums, dedzīga iesaistīšanās vai vismaz līdzi jušana palīdzēs mērķi sasniegt; ja kaut kas nav kārtībā, vispirms jāsaprot, kurš par to ir atbildīgs; atrodi un iesaisti tos, kas sēž mājās un burkšķ, tu taču neesi viens no viņiem; nebaidies iet pie svarīgiem cilvēkiem un runāt par to, kas tevi uztrauc; nevajag čīkstēt, sūdzēties internetā un rakstīt komentārus par to, kas nepatīk, bet darīt; neapstāties pie grūtībām, meklēt risinājumus un tos pārvarēt; strādāt ar prieku.

Pateicamies visiem projekta dalībniekiem un novēlam gudrību, spēku un apņēmību turpināt uzsāktos darbus!

kopa4

Izglītības attīstības centra (IAC)  projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI) (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.