Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

01.10.2022.- 31.03.2024.

Izglītības attīstības centrs iniciējis šo projektu ar mērķi  paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci cilvēktiesību jomā un uzlabot pedagogu dažādības vadības prasmes, savukārt  jauniešu auditorijā  - paaugstināt izpratni par cilvēktiesībām un līdzdalības aktivitāti lēmumu pieņemšanā skolas dzīvē.   

Lai sasniegtu mērķi, projektā tiks organizētas izglītojošas un radošas aktivitātes: 1) izpēte par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju 10 skolās un kopienās, 2) mācību programmas sagatavošana cilvēktiesību kompetences veicināšanai izglītības vidē, 3) mācību semināru cikls 10 skolu pedagogiem un jauniešiem, 4) mācību materiālu aprobācija skolās, 5) radošās iniciatīvas - kultūru tikšanās, 6) iecietības kalendārs - skolu iniciatīvu pieredzes apkopojums.

Aktivitātes projekta skolās:

Foto no skolu aktivitātēm

Aizkraukles novada vidusskola  projekta lapa
Varakļānu vidusskolas  31.01.2023.19.02.2023; 15.03.2023.; 01.06.2023.; 12.09.2023.; 30.10.2023.; 06.02.2024.
Liepājas Raiņa 6.vidusskola 
30.01.2023.; 06.03.2023.: 17.04.2023; FB 17.04.;18.04.; 29.01.2024.
Ropažu vidusskola 06.03.2023.
Bauskas 2.vidusskola 20.02.2023.; 15.05.2023
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola 22.02.2023.;  08.11.2023., 01.02.2024.
Ventspils 4.vidusskola 02.02.2023., 05.10.2023.
Kuldīgas Centra vidusskola 26.02.2023.; FB 18.05.2023.; 18.05.2023.
Rīgas 33.vidusskola 26.01.2023.; 22.05.2023.; FB ; 26.05.2023.
Gulbenes novada vidusskola 23.03.2023.; 17.05.2023

 

#####

26/02/2024.

22.februārī biedrība “Izglītības attīstības centrs” (IAC) organizē noslēguma konferenci “Cilvēktiesību izglītība: skats no skolas perspektīvas”, tās mērķis  aktualizēt cilvēktiesību un iecietības jautājumus izglītībā, izvērtēt rezultātus, dalīties projekta “Iecietības stiprināšana skolu vidē” pieredzē un plānot ilgtspējas virzienus.  Vairāk

foto no konferences 

#####
29/01/2024.
Liepājas Raiņa 6.vidusskolā norisinājās paneļdiskusija, projekta "Iecietības kultūru stiprināšana skolu vidē" ietvaros.
Diskusijās iesaistījās jaunieši no vairākām Liepājas skolām. Tēmas par cilvēktiesībām un etniskiem jautājumiem tika diskutētas Sigitas Zankovskas-Odiņas, Liepājas Domes pārstāves Brigitas Dreižes, Liepājas Izglītības pārvaldes pārstāves Baibas Bolšteinas vadībā, lai veicinātu izpratni un sagatavotību cilvēktiesību jautājumos. Pasākumā jaunieši iesaistījās  debatēs,  diskusijās par cilvēktiesību, diskriminācijas un to aktualitātes un seku jautājumiem, kā arī izveidoja plakātus. Tos pēc pasākuma plānots iekļaut izstādē. 

#####

Metodiskais materiāls - Iecietības kalendārs 2024.

06/12/2023

24.novembrī un 1.decembrī aizvadām otros reģionālos seminārus Varakļānu vidusskolā un Kuldīgas Centra vidusskolā. Tās ir noslēdzošās mācību dienas iecietības un cilvēktiesību programmas apguvei un līdzšinējā  mācību un audzināšanas darba izvērtējumam.  Projekta skolu komandas šī gada ietvaros ir iepazinušas un ieviesušas skolā dažādas tēmas cilvēktiesību jomā: diskriminācija, bērnu tiesības, sieviešu cīņa par savām tiesībām, taisnīgums, iecietība, Satversmes tiesa, kā arī izskatījušas dažādus cilvēktiesību un diskriminācijas  aspektus šādās nodarbībās: Cilvēktiesības un Ukrainas karš, Cilvēktiesības un mobings, Cilvēktiesību dokumenti un organizācijas, Sports un cilvēktiesības, Cilvēktiesības un pilsoniskā līdzdalība, Diskriminācijas gadījumu analīze. Vairāk

Foto 

#####

08/11/2023

Nodarbība Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas klašu audzinātājiem “Jaunieši un iecietības prakse”

7.novembrī Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā notika kārtējā IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” materiālu aprobācijas nodarbība. Šoreiz savu artavu projekta materiālu praktiskās izmantošanas izmēģināšanā deva klašu audzinātāji.  Projekta skolas komanda kā ļoti aktuālu un visai sasāpējušu tēmu (arī visā valstī!) šim aprobācijas posmam izvēlējās nodarbību “Jaunieši un iecietības prakse”.
Tēma tika aktualizēta, balstoties uz reālo praksi. Darbs tika organizēts grupās, lai   vienas klašu paralēles audzinātājas runātu par situācijām viena vecumposma kontekstā. Vairāk 

#####

28/08/2023 

Vasaras izskaņā 15. un 16. augustā projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” dalībnieki tikās Vasaras skolā, lai izvērtētu projektā paveikto, dalītos pieredzē, gūtu jaunas idejas cilvēktiesību satura jautājumu kompetences  stiprināšanā un plānotu turpmākos soļus projekta ilgtspējai. Vairāk 

Foto 

#####

08/06/2023

Projektā maijā noslēgušās kultūru tikšanās. Desmit skolu projekta komandas iesaistījušas skolēnus, pedagogus, audzēkņu vecākus un plašāku vietējo kopienu daudzveidīgās radošās norisēs, lai stiprinātu izpratni par cilvēktiesībām un radītu jaunas iespējas starpkultūru sapratnei un dialogam. Vairāk. Foto no skolu pasākumiem 

#####

10/05/2023

Maijs projekta kalendārā iezīmējas kā skolu kopienu aktivitāšu mēnesis, tās organizē projektu skolu komandas, izejot ārpus klases sienām.

iacedu.lv 1

#####

28/03/2023

Marta noslēgumā pievēršamies nākamajai projekta aktivitātei - kultūru tikšanās, kuru atsegums būs pieejams kalendārā nākamajam 2024.gadam. Jau aprīlī projektā iesaistīto skolu komandas uzsāks vietējās norišu plānošanu un organizēšanu. Lai rastu idejas, apzinātu mērķus un darbības "rāmjus", projekta komandas un skolu pārstāvji tikās Rīgā, IAC biroja telpās uz semināru - konsultāciju šī gada 24.martā.  Šeit projektā iesaistītajām skolām bija iespēja tostarp iepazīt un dalīties ar spilgtāko un vērtīgāko pieredzi par cilvēktiesību un iecietības veicināšanas programmas aprobāciju skolās - dažāda vecuma skolēnu un dažādu izglītības iestāžu pedagogu auditorijās.

Turpmākajos mēnešos kultūru tikšanās forma un saturs tiks veidots atbilstoši katras skolas un vietējās kopienas specifiskajām vajadzībām, sociālajam un demogrāfiskajam profilam un kultūrvēsturiskajam kontekstam. Seminārā-konsultācijā dalībnieki pārrunāja kultūru tikšanos organizēšanu - diskutēja par pasākumu laiku, veidu, nepieciešamo projekta komandas saturisko un administratīvo atbalstu. Projekta komanda aicināja īpašu uzmanību pievērst izvēlēto aktivitāšu atbilstībai projekta mērķiem un tematikai, nepieciešamībai nodrošināt  dažādu kultūru  pārstāvniecību un aktīvu dalībnieku iesaisti. 

Lai veicinātu vietējo pasākumu atspoguļošanu plašākai auditorijai un "palepotos" ar padarīto vietējā kopienā un citās skolās, ar pieredzi pasākumu atspoguļošanās dalījās biedrības LAPAS publicitātes speciāliste Gerda Gaile.  Ceram, ka ieteikumi par video veidošanu kultūru tikšanās atspoguļošanai iegūs praktiskas aprises.  Vietējo pasākumu organizatori varēs informēt pasākuma dalībniekus arī ar IAC sagatavoto plakātu un baneru palīdzību. 

Gaidīsim un vērosim turpmākās aktivitātes projektā. 

20230324 11174220230324 11145920230324 11144920230324 11144520230324 11135620230324 11125520230324 10584420230324 10562820230324 10464120230324 104546

#####

20/02/2023

Februāris un marts ir mēneši, kad cilvēktiesību un iecietības kultūras jautājumus aktīvi pārcilājam skolēnu un pedagogu auditorijās Latvijas skolās.  Saņemam ziņas no projekta skolām:

2023.gada 16.februārī Madonas Valsts ģimnāzijā notika Madonas novada vēstures un sociālo zinātņu, klases audzinātāju kursi "Iecietības veicināšana skolu vidē. Cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumi". Skolotāji ieguva noderīgus materiālus stundu vadīšanai, kas izstrādāti IAC "Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē" projekta ietvaros. Nodarbības vadīja projekta dalībnieces - Varakļānu vidusskolas skolotājas Margarita Selicka, Mārīte Nagle un Inese Prusakova. Skolotāju atsauksmes bija ļoti pozitīvas - "Izdales materiāli aktuāli un pielietojami mācību procesā, liels atspaids stundu gatavošanai!","Interesantas un rosinošas metodes", "Daudz labu, iedvesmojošu emociju!", "Raits darbs, labvēlīga, izzinoša gaisotne!"

PHOTO 2023 02 17 13 55 38PHOTO 2023 02 17 13 54 06PHOTO 2023 02 17 13 53 06PHOTO 2023 02 17 13 52 49

PHOTO 2023 02 17 13 51 34

Janvārī Bauskas 2. vidusskolā skolas projekta komanda novadīja pedagoģisko sēdi pedagogiem, iepazīstināja ar projekta programmu un to, kā mācību un audzināšanas stundās ietvert cilvēktiesību tematiku, kā arī novadīja prakstiskās  nodarbībās. Februārī Bauskas 2.vidusskolā 9.un 12.klašu audzēkņi piedalījās nodarbībās, kurās tika aktualizēti cilvēktiesību ievērošanas aspekti gan Latvijā, gan citviet pasaulē, tika diskutēts par Kataru – valsti, kurā risinājās Pasaules kausa izcīņa futbolā un kurā ir ievērojami cilvēktiesību pārkāpumi. Ar skolēniem tika pārrunājāts, kā atpazīt cilvēktiesību pārkāpumus un kā rīkoties cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā.

IMG 20230217 WA000120230203 13571820230203 13464420230131 164128

20230203 133438

#####

09/02/2023

Noslēgušies projekta pirmie reģionālie semināri, kas 27. janvārī noritēja Aizkraukles novada vidusskolā un 2. februārī Rīgas 33.vidusskolā. Šī bija iespēja projektā iesaistīto desmit skolu komandām satikties, lai novērtētu līdz šim paveikto savās izglītības iestādēs, satiktu kolēģus, izvērtētu pieredzi un dotos soli pa solim tālāk cilvēktiesību tēmu izzināšanā. Katrā seminārā piedalās 5 skolu komandu skolotāji un jaunieši. Semināros skolu komandas ieradās “pilnos sastāvos” - trīs pedagogi un trīs skolēni - kopumā 6 dalībnieki no skolas. Semināros programmas satura apguve notika pedagogiem un jauniešiem mijiedarbojoties. Līdztekus programmas satura jautājumiem, dalībnieki iepazina jaunus  metodiskus paņēmienus pieejas “jaunietis-jaunietim” nodrošināšanai. VairākFoto no semināriem

#####

12/12/2022

"Cilvēktiesības ir norma, bet arī privilēģija, ko ikdienā neapzināmies, kamēr tā netiek ierobežota". 8.un 9.decembrī IAC uzsāk darbu kopā ar desmit Latvijas skolām cilvēktiesību un iecietības veicināšanas jomā. Pēc lielāka pārtraukuma piedalāmies klātienes aktivitātēs Siguldā, viesnīcā "Sigulda", tur notiek projekta Ievadseminārs 30 skolotājiem. Divās piepildītās dienās izskatām cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumus. Vairāk

Foto 

#####

08/12/2022

Pirmā tikšanās ar projektā iesaistītajām skolām notiks Siguldā 8.un 9.decembrī. Šeit uzsāksim sarunu par cilvēktiesību un iecietības jautājumiem skolu vidē un vienosimies par turpmākajiem uzdevumiem nākamajam gadam. 

07.12.1.

#####

23/11/2022

Projekta komanda pateicas visām Latvijas skolām, kas sagatavoja un iesniedza pieteikumus līdzdalībai Izglītības attīstības centra (IAC) projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”. Priecājamies, ka vairāki desmiti Latvijas skolu ir novērtējušas IAC piedāvāto iespēju un izteikušas ieinteresētību kopā darboties, lai aktualizētu cilvēktiesību, iecietības kultūras un dažādības vadības tēmās skolu vidē.

Izvērtējot saņemto skolu pieteikumus, esam līdzdalībai projektā apstiprinājuši desmit izglītības iestādes: 

 1. Aizkraukles novada vidusskola
 2. Bauskas 2. vidusskola
 3. Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
 4. Gulbenes novada vidusskola
 5. Kuldīgas Centra vidusskola
 6. Liepājas Raiņa 6.vidusskola
 7. Rīgas 33. vidusskola
 8. Ropažu vidusskola
 9. Varakļānu vidusskola
 10. Ventspils 4. vidusskola

Diemžēl saskaņā ar projekta nosacījumiem dalībskolu skaits ir ierobežots. Pateicamies visām skolām par ieguldīto laiku un izrādīto interesi! 

#####

24/10/2022

Te nu mēs esam - uzsākuši projektu, tiekoties IAC birojā un Zoom platformā 21.oktobrī. Piesakot cilvēktiesību un iecietības tēmu skolu vidē, pulcējām vairāk kā 40 interesantu interesentu no visdažādākajām Latvijas pilsētām un novadiem.  Semināra dalībnieki atzīst šīs tēmas aktualitāti un ir ieinteresēti kopā ar IAC iesaistīties plašākā šo un saistīto jautājumu izzināšanā. Dalībnieki bilst: Iecietība un tolerance ir svarīgas ne tikai kara, emigrantu, citu globālāku iemeslu dēļ, bet arī savu tuvākās apkārtnes (skolēniem - klases, ģimenes, skolas biedru) cilvēku prasmei sadzīvot, pieņemt vienam otru. To mums visiem pašiem jāmācās un jāmāca skolēniem. Ļoti svarīga (tēma), īpaši šajos apstākļos, ir cilvēktiesību izpratnes un iecietības kultūras stiprināšana. Resursu trūkums traucē ikdienā strādāt.

Paldies semināra dalībniekiem, īpaša pateicība Sigitai Zankovskai - Odiņai, cilvēktiesību jautājumu ekspertei, par ieskatu tēmā un  akcentiem:  ētiskajām dilemmām un izaicinājumiem, cilvēktiesībām, domājot par dažādām sabiedrības grupām, vārda brīvību un lietām, kas daļai sabiedrības nav pieņemami u.c. 

Uz priekšu!

20221021 12121020221021 11140920221021 11132020221021 105245

##### 

21/10/2023

Aicinām skolas pieteikties līdzdalībai IAC projektā par iecietības kultūras stiprināšanu skolas vidē

Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk skolu pieteikumu pieņemšanu līdzdalībai projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”.Projektā aicinātas pieteikties skolu komandas. Vairāk 

Pieteikuma veidlapa šeit.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 10.novembris (nosūtot pieteikumu uz  uz e-pastu iac@latnet.lv)

 #####

Projekts paredz sniegt saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem cilvēktiesību mācīšanā  un paaugstināt jauniešu informētību par cilvēktiesībām.  Projekts veicinās starpkultūru dialogu un izpratni par iecietības nozīmīgumu saskarsmē. 

Projekta gaitā  regulāri informēsim par projekta aktualitātēm un sasniegumiem IAC mājas lapā un Facebook. Jau uzsākot projektu, aicināsim iepazīties ar IAC plāniem cilvēktiesību jomā skolu vidē, kā arī projekta noslēgumā rīkosim konferenci plašākai sabiedrībai un interesentiem.

Plašāka projekta idejas un aktivitāšu prezentācija plānota Uzsākšanas seminārā šī gada 21.oktobrī plkst. 11:00, kad  aicināsim IAC sadarbības partnerus, jomas ekspertus un interesentus pievienoties semināram klātienē IAC birojā vai pieslēdzoties Zoom attālināti. Tajā izsludināsim arī skolu pieteikšanos dalībai projektā. Projekta ietvaros skolu komandām būs iespēja semināru ciklā apgūt izglītības programmu un aprobēt mācību materiālus par cilvēktiesību, iecietības kultūru un dažādības vadību skolā, kā arī mudināt jauniešus iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

Kopumā projekta pusotra gada laikā paredzētas šādas aktivitātes:

 • Izpēte par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju
 • Mācību programma cilvēktiesību kompetences veicināšanai izglītības vidē (programmas izstrāde un apguve)

- Ievadseminārs (2023. gada decembris)
- Reģionālie semināri( 2023. gada janvāris/februāris un oktobris/novembris)
- Vasaras skola (2023. gada augusts)
- Kultūru tikšanās pasākumi projekta skolās (2023. gada aprīlis -  jūnijs)
- Iecietības kalendāra sagatavošana (2023. gada oktobris - decembris)

 • Publicitātes pasākumi:

- Uzsākšanas seminārs (2022. gada oktobris)
- Projekta noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference (2024. gada februāris/marts)

Projekta komanda:

Iveta Vērse - vadītāja, sadarbības ar mērķgrupu aktivitāšu īstenotāja
Ingūna Irbīte - izglītības programmas satura eksperte
Daina Zelmene - izglītības programmas metodikas eksperte
Līga Puniņa - asistente
Linda Kluša - publicitātes aktivitāšu īstenotāja
Aija Rusiņa -  grāmatvede, personāla speciāliste

Aktivitātes norisinās IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” (Nr.AIF/2022/SCT3/01),
ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”   
Projekta kopējās izmaksas 104 999,75  eiro.