• 30/11/2015

  2015.gada oktobrī 15 skolu komandas savās skolās un kopienās uzsāka aprobēt un adaptēt programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, strādājot ar skolas administrāciju, skolotājiem, kopienu pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem. Projekta komanda un  programmas eksperti iesaistījās aprobācijā, lai saņemtu atgriezenisko saikni par programmu un integrācijas pasākumu īstenošanu projekta skolās un sabiedrības kopienās dažādos Latvijas reģionos. Oktobrī un novembrī programmas eksperti klātienē tikušies jau ar deviņām komandām, veikuši pārrunas par aprobācijas norisi, saņēmuši ieteikumus programmas turpmākajai virzībai, kā arī vērojoši darbu ar programmas tēmām un materiāliem.

  Lasīt visu >>

 • 19/11/2015

  2015. gada 20. novembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē notika projekta «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos» noslēguma seminārs nacionālajām atbildīgajām izglītības jomas iestādēm un politikas veidotājiem. Tas bija viens no projekta ilgtspējas pasākumiem, kas tika plānots ar mērķi iepazīstināt ar projektā tapušajiem resursiem un mācību materiāliem, kuros apkopotas dažādas pedagoģiskās idejas, mācību paņēmieni, metodika AI/GI zināšanu, prasmju, rīcības un attieksmju apgūšanā. Projektā tapušie materiāli ir pieejami mājas lapā www.globalaizglitiba.lv. Noslēguma seminārā notika arī projektā tapušā pēdējā izdevuma ‘’Ieteikumi attīstības/ globālās izglītības iekļaušanai skolu dienaskārtībā’’ atklāšana un prezentācija.

  Lasīt visu >>

 • 10/11/2015

  Jau kopš 1999. gada, pēc Eiropas Padomes Ziemeļu – Dienvidu centra ierosinājuma, novembra mēnesis Eiropā paiet globālās izglītības (GI) zīmē. Šogad globālās izglītības nedēļas moto ir ‘’Nodrošini līdztiesību ikdienā’’ (Make equality real). Arī Latvijā notiks vairāki pasākumi, kas tiks veltīti globālajai tematikai – tiks rādītas filmas, notiks lekcijas un diskusijas. Par visiem pasākumiem, kas tiks rīkoti GI nedēļā, lasiet Facebook vietnē. Aicinām jūs piedalīties GI nedēļas aktivitātēs!

  Lasīt visu >>

 • 19/10/2015

  Projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' publicitātes semināri deva iespēju satikt izglītības pārvalžu, skolu, pašvaldību pārstāvjus, kas līdz šim nav tieši strādājuši ar globālās/ attīstības izglītības tēmām. Semināros varēja ne tikai praktiski apgūt kādas AI/GI tēmas, bet arī būvēt draudzības tiltus ar citiem kolēģiem. Bijām gandarīti redzēt sadarbības partnerus no iepriekšējā projekta ‘’Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’. Draudzības saites ir būtisks aspekts projektu ilgtspējai, un kā atzina Anželika Ločmele (Viļakas pamatskola), kopš sadarbības projektā ‘’Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’ dažas AI/GI tēmas vairs nav tikai mācību līdzeklis, bet gan dzīvesveids.

  Lasīt visu >>

 • 07/10/2015

  Triju semināru cikla mērķis ir dalīties projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ pieredzē un parādīt, kādas ir dažādās praktiskās metodes, lai integrētu 21. gadsimta kompetences mācību un audzināšanas darbā. Kādas ir mūsu strauji mainīgā gadsimta prasmes, un kādēļ tās nepieciešams attīstīt, to vērtēs semināru dalībnieki - izglītības pārvalžu, novadu pašvaldību, izglītības iestāžu pārstāvji. Savukārt IAC komanda arī šoreiz ir sagatavojusi atraktīvas nodarbības par dažādām globālās izglītības tēmām - godīgo tirdzniecību, migrācijas procesiem, mediju lietotprasmi, globālo procesu mijiedarbību. Semināru dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta labās prakses piemēriem, ar izstrādātajām globālās izglītības programmām un mācību materiāliem, kas tapuši projekta trīs gadu laikā. Pirmā semināra dalībnieku grupa uzsāk semināru no 7. līdz 9. oktobrim, Liepājā. Otrā semināra dalībnieki satiksies Siguldā no 14. līdz 16. oktobrim, savukārt trešā semināra dalībnieki noslēgs semināru ciklu no 15. līdz 17. oktobrim Siguldā.

  Lasīt visu >>

 • 28/09/2015

  25. septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijā tika pieņemta jaunā Ilgtspējīgās attīstības dienaskārtībā 2030. gadam. Tajā ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas pasaules mērogā tiks veiktas, lai virzītos pretim nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības panākšanai līdz 2030. gadam. Jaunā dienaskārtība izstrādāta balstoties uz 2000. gadā pieņemtajiem tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM). Jaunā dienaskārtība ir pirmais vispasaules vienošanās dokuments, kurā paredzēta vispārēja un visaptveroša rīcība, ietverot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) un 169 saistīto apakšmērķu kopumu. Šo mērķu sasniegšanā tiek iesaistītas visas valstis un ieinteresētās personas, un šie mērķi ietekmēs to iekšpolitiku.

  Lasīt visu >>

 • 23/09/2015

  Šobrīd IAC īsteno projektu “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Laikā no aprīļa līdz septembrim projekta eksperti ir izveidojuši strapkultūru izglītības programmu, kurā ietverti jautājumi, kā vadīt daudzveidību skolās un vietējās kopienās. No 24. – 26. septembrim, Siguldā notiek programmas apguves seminārs. Tajā piedalās 15 Latvijas skolu un vietējo kopienu pārstāvju komandas. Programmas apguves seminārā ar skolu komandām strādā IAC, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centra (The National Centre for Multicultural Education) eksperti un citi pieaicinātie jomas speciālisti. Vairāk informācijas par projektu var iegūt projekta mājas lapā.

  Lasīt visu >>

 • 08/09/2015

  Šī gada 8. - 10. jūnijā Vidzemes Augstskolā IAC rīkoja starptautisku forumu „Globālā izglītība - iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kas tika iekļauts Latvijas Prezidentūras ES padomē pasākumu ietvaros. Kā neliels atskats uz foruma norisi, ir tapis video, kurā uzrunāti IAC ārvalstu partneri un viesi, kā arī pedagogi un skolēni, kas piedalās IAC projektā ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' . Ceram, ka šis video ļaus Jums kaut nedaudz atklāt to pozitīvo dinamiku, ideju un domu virpuli, kas trijās jūnija dienās valdīja Valmierā.

  Lasīt visu >>

 • 08/09/2015

  8. un 9. septembrī UNESCO galvenajā ēkā Parīzē norisinās starptautisks forums “Rakstpratība un ilgtspējīga attīstība”, kas tiek rīkots saistībā ar Starptautisko rakstpratības dienu (Literacy day). Latviju šajā forumā pārstāv Izglītības attīstības centra eksperte, Aija Tūna. Lasīt vairāk par foruma mērķi un norisi: UNESCO LNK mājas lapā.

  Lasīt visu >>

 • 28/08/2015

  Izglītības attīstības centra (IAC) komanda sveic skolotājus, skolēnus, vecākus un visus mūsu partnerus izglītībā ar jaunā mācību gada sākumu! Paldies par uzticību un kopā paveiktajiem darbiem! Šajā mācību gadā novēlam Jums radošas idejas, atsaucīgus domubiedrus, personīgo un profesionālo mērķu piepildījumu! Ceļamaizei - profesores Žanetas Ozoliņas teiktais IAC globālās izglītības forumā šī gada jūnijā: „Ar zināšanām mūsdienās problēmu nav, tās ir viegli pieejamas. Daudz vairāk ir vajadzīgas prasmes – prasmes mācīties, analizēt milzīgo informācijas apjomu, ar ko saskaramies ik dienu. Visvairāk jācenšas jauniešiem mācīt atšķirt labo no sliktā, jo hibrīdpasaulē, kur visa ir daudz, viss ir izplūdis un neskaidrs, ir jābūt skaidriem principiem, kā nošķirt labo no ļaunā. Mūsdienu pasaulē svarīga ir prasme pielāgoties, būt solidāriem, cienīt atšķirīgo, bet vienlaikus arī spēja būt pašiem. Visam pāri ir prasme būt cilvēkam!” Arī šogad IAC piedāvā projektus skolām un profesionālās pilnveides pasākumus pedagogiem. Īpaši aktīvi strādājam ar globālās izglītības un daudzkultūru jautājumiem, kritiskās domāšanas prasmju veidošanu un pilsonisko izglītību. Priecāsimies sadarboties! Skatīt aktuālo programmu piedāvājumu.  

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video